VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Lätt för examinerade från högskolan att få "rätt" arbete

Forum > Allmänt > Nyheter > Lätt för examinerade från högskolan att få "rätt" arbete

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 6 dec 2006 11:58
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB undersökning:
Inträdet på arbetsmarknaden bland examinerade från högskolan läsåret 2002/03


Sammanfattningen av undersökningen blev följande:
Lätt för examinerade från högskolan att få "rätt" arbete
94 procent av dem som examinerades från högskolans grundutbildning läsåret 2002/03 hade ett arbete i mars 2006. Av dem som hade ett arbete återfanns nästan alla inom det yrkesområde som utbildningen var inriktad mot.

Männen hade arbete i lika stor utsträckning som kvinnorna. Emellertid var det vanligare att kvinnorna arbetade inom "rätt" yrkesområde.

Bland de forskareexaminerade hade 93 procent ett arbete i mars 2006. De hade, i likhet med de högskoleexaminerade, också lätt att få ett arbete inom ett yrkesområde som utbildningen var inriktad mot. Nio av tio av dem som hade ett arbete återfanns inom ett adekvat yrkesområde.


Var fjärde högskoleingenjör anser sig vara överkvalificerad
Var fjärde högskoleingenjör och var sjätte ekonom (fil kand/mag) bedömde att deras arbete endast krävde en gymnasieutbildning eller lägre. Motsvarande andel bland övriga högskoleexaminerade var en av tio.

Bland de forskarexaminerade ansåg var fjärde att de var överkvalificerad. De uppgav att en grundläggande högskoleutbildning hade varit tillräcklig för att klara av deras arbete. Andelen var lika mellan könen.


Studier istället för arbetslöshet – vanligare bland utrikes födda
12 procent av dem som examinerades från högskolan och 9 procent av dem som examinerades från forskarutbildningen hade någon gång efter avslutad utbildning läsåret 2002/03 studerat för att de inte fått något arbete. Andelen var högst bland männen som examinerats från högskolan (16 %) och lägst bland männen som examinerats från forskarutbildningen (9 %).

Av dem som var utrikes födda och examinerades från högskolans grundutbildning hade var femte studerat därför att de inte fått något arbete. Det är nästan en fördubbling jämfört med för två år sedan. Motsvarande andel bland de inrikes födda var en av tio. Däremot förelåg ingen större skillnad mellan inrikes födda och utrikes födda bland dem som examinerats från forskarutbildningen.


Fakta, definitioner och förklaringar
Inträdet på arbetsmarknaden är en urvalsundersökning som har genomförts vartannat år sedan 1996. Undersökningen är en uppföljning som sker tre år efter avslutad utbildning. Syftet är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund. Uppgifterna samlades in via post- och webbenkäter.

Populationen omfattade de som examinerades från högskolans grundutbildning eller examinerades från forskarutbildningen läsåret 2002/03. Urvalsstorleken i 2006 års undersökning var 10 377 personer. Svarsfrekvensen var 71 procent.


Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns publicerad i Statistiska meddelanden UF 86 SM 0602.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >