VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Ny redovisning sänker arbetslöshetssiffran något

Forum > Allmänt > Nyheter > Ny redovisning sänker arbetslöshetssiffran något

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 9 jun 2010 21:20
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU) januari-april 2010:
Utökat urval i Arbetskraftsundersökningarna

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) lanserar idag en ny redovisning som baseras på ett större urval än tidigare. Som en följd av det utökade urvalet har AKU:s statistik reviderats något för perioden januari-april 2010. Urvalsutökningen har genomförts för att AKU mer detaljerat ska kunna beskriva arbetsmarknadssituationen och dynamiken på arbetsmarknaden för befolkningen i åldern 15-74 år.

Genomförandet av urvalsutökningen

Regeringen beslutade vid årsskiftet 2008/2009 att kvartalsurvalet för AKU skulle utökas med 24 000 personer. Utökningen av urvalet syftar till utökad redovisning, avseende både stock- och flödesstatistik, från AKU för små grupper i populationen.

Förstärkningar i urvalet har gjorts för följande grupper:

* sjuka utanför arbetskraften för båda könen och i åldersgrupperna 15-24 och 25-54.
* arbetslösa i åldersgrupperna 25-54 och 55-64 för både män och kvinnor
* heltidsstuderande män och kvinnor i åldersgruppen 25-54 år.

Urvalsökningen syftar också till att öka precisionen i AKU speciellt för dessa grupper.

SCB har under 2009 implementerat den föreslagna urvalsplanen från en förstudie som gjordes 2008. Sedan april 2009 har ett arbete bedrivits med i huvudsak ett mål, nämligen att integrera svaren från tilläggsurvalet med svaren från det befintliga (ordinarie) urvalet utan att tidsseriebrott förorsakas. För att uppnå detta mål har arbetet sedan 2009 inriktats på:

* Att säkerställa att datainsamlingen för det extra urvalet sker under samma betingelser som för det ordinarie urvalet. Datainsamlingen har därför löpande följts upp under ett års tid. Åtgärder har vidtagits vid behov.
* För att säkerställa att inga tidsseriebrott uppträder har skattningar baserade på ordinarie urval regelbundet jämförts med skattningar baserade på det utökade urvalet. Metoden för att beräkna skattningar är av detta skäl endast marginellt förändrad.

Resultatet av utökningen

Skattningarna från det utökade urvalet, det vill säga ordinarie plus tilläggsurvalet, uppvisar i förhållande till ordinarie redovisningen inga tidsseriebrott. I några fall har vi av slumpen erhållit skillnader av en storlek som kan vara värt att notera.

Man kan konstatera att för kvartal 1 finns signifikanta skillnader för några mindre redovisningsgrupper, och de förekommer oftare bland kvinnor än bland män och för sysselsatta i mellanåldrarna. Exempelvis finns signifikanta skillnader i antal sysselsatta kvinnor i åldersgruppen 45-54 år. Antal fast anställda och antal personer som jobbar 35 timmar eller mer per vecka skiljer sig för enstaka åldersgrupper, framförallt om man tittar på kvinnorna.

Skattningen för april 2010 baserad på det utökade urvalet visar att det är fler sysselsatta och färre arbetslösa jämfört med tidigare skattning. Den nya skattningen av antal sysselsatta är 4 481 000, den tidigare skattningen var 4 465 000. Det relativa arbetslöshetstalet på 9,8 procent som tidigare redovisats är nu 9,5 procent för april 2010. Skillnaderna är dock inom den statistiska felmarginalen.

Urvalsökningen har uppnått målet att utöka antalet observationer för särskilda grupper i enlighet med den tilltänkta planen. Detta är en viktig förutsättning för en mer detaljerad redovisning av resultaten, för stock- så väl som för flödesstatistiken.

De uppnådda precisionsförbättringarna är i linje med teorin, det vill säga det uppnås större förbättringar för vissa undergrupper jämfört med skattningar avseende gruppen 15-74 år.

Precisionsförbättringarna i skattningarna är dock något lägre än förväntat i vissa grupper. Ett projekt kommer att tillsättas på SCB för att utreda hur precisionen i skattningarna kan förbättras ytterligare.

Redovisningen i AKU

Revideringar har gjorts för AKU januari till och med april 2010 samt första kvartalet för 2010. Revideringarna avser hela AKU:s tabellpaket innehållande grundtabeller, säsongrensade serier, tilläggstabeller, tabeller över befolkningen ej i arbete samt tabellerna i Statistikdatabasen. Flödestabellerna kommer att baseras på det utökade urvalet från och med publiceringen av andra kvartalet 2010 i juli.

Som tidigare nämnts har ett av syftena med utökningen av urvalet varit att utöka redovisningen för små grupper i befolkningen. Vid publiceringen i februari släpptes två nya kvartalsvisa tabellpaket över befolkningen ej i arbete samt flöden. Tabellpaketen är en del av den utökade redovisningen. Fler nya tabeller kommer att göras tillgängliga på SCB:s webbplats under året.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >