VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 8,8 procent i maj

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 8,8 procent i maj

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 23 jun 2010 22:25
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), maj 2010:
Ingen ökning av arbetslösheten

I maj var 4 502 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa uppgick till 434 000 och det relativa arbetslöshetstalet var 8,8 procent. Det är inte några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med maj 2009. Säsongrensade data visar en svag uppgång av antalet sysselsatta. De visar också att den tidigare ökningen i arbetslöshetstalet tycks ha planat ut.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick enligt säsongrensade data till 4 514 000 i maj 2010. Det är en fortsättning på den senaste tidens svaga uppgång, där det är sysselsatta män som står för ökningen. För kvinnorna har den tidigare minskningen i antalet sysselsatta upphört.

Säsongrensade data visar också att sysselsättningsgraden i maj 2010 var 64,4 procent, vilket är i nivå med de senaste månaderna. För männen är trenden svagt positiv medan den för kvinnorna fortfarande är svagt negativ.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick enligt säsongrensade data till 434 000 personer och det relativa arbetslöshetstalet till 8,8 procent, vilket innebär att den tidigare ökningen tycks ha planat ut. Det finns dock skillnader mellan könen. För männen syns en svag minskning i både antalet arbetslösa och i arbetslöshetstalet, medan det bland kvinnorna fortsatt rör sig om en svag ökning.

Antal personer i arbetskraften uppgick säsongrensat till 4 948 000 och visar en positiv trend för båda könen. Enligt säsongrensade data uppgick arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, till 70,5 procent. För kvinnorna har den tidigare minskningen i arbetskrafts-talet avtagit, medan den positiva trenden som uppvisats bland männen består.

Förändringar jämfört med maj 2009 – Originaldata 1)
Antalet män med tidsbegränsad anställning ökade

I maj 2010 var 4 502 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Jämfört med maj 2009 är det ingen statistiskt säkerställd förändring. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 64,2 procent.

I maj 2010 var 3 389 000 personer fast anställda, vilket inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med föregående år. Antalet tidsbegränsat anställda ökade 44 000 personer till 625 000. Ökningen skedde bland männen där antalet tidsbegränsat anställda ökade med 47 000 till 275 000 personer. För personer i åldern 15-24 år minskade antalet fast anställda med 39 000 jämfört med för ett år sedan, medan antalet tidsbegränsat anställda ökade med 42 000.

Antalet arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick under maj 2010 till i genomsnitt 147,7 miljoner per vecka varav 85,8 miljoner utfördes av män och 61,9 miljoner av kvinnor. Antalet övertidstimmar ökade med 0,4 miljoner timmar till 5,1 miljoner timmar per vecka.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,9 miljoner timmar av personer som är sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Ingen ökning av antalet arbetslösa – första gången på ett och ett halvt år

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick till 434 000 personer i maj 2010, varav 236 000 var män och 198 000 var kvinnor. Jämfört med maj 2009 är förändringen inte statistiskt säkerställd. Det är första gången på ett och ett halvt år som antalet arbetslösa inte uppvisar en signifikant ökning på ett års sikt.

Av de arbetslösa studerade 40 procent, eller 175 000, på heltid. I åldersgruppen 15-24 år var 176 000 personer arbetslösa varav 64 procent, eller 112 000, var heltidsstuderande. Ungefär var tredje arbetslös i åldern 15-74 år, eller 145 000 personer, var långtidsarbetslös.

Det relativa arbetslöshetstalet, andelen arbetslösa av arbetskraften, var i maj 2010 8,8 procent. På ett års sikt är det ingen statistiskt säkerställd förändring. I likhet med antalet arbetslösa är detta första gången på ett och ett halvt år som det relativa arbetslöshetstalet inte uppvisar en ökning på ett års sikt. Bland personer i åldern 15-24 år var arbetslösheten 27,8 procent.

Bland männen i åldern 15-74 år var arbetslöshetstalet 9,1 procent och bland kvinnorna 8,5 procent. Jämfört med maj 2009 är det inte någon statistiskt säkerställd förändring för varken männen eller kvinnorna.

Färre utanför arbetskraften på grund av sjukdom

Antalet personer i åldern 15-74 år som stod utanför arbetskraften ökade med 65 000 till 2 077 000 personer jämfört med maj 2009. Denna ökning förklaras till stor del av att antalet kvinnor som ej var i arbetskraften steg med 52 000. Antalet personer utanför arbetskraften ökade inom två grupper, heltidsstuderande som ej sökte eller kunde ta arbete som ökade med 60 000 personer och antalet pensionärer ökade med 57 000 personer. Antalet personer utanför arbetskraften på grund av sjukdom minskade däremot med 52 000 eller 12,0 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj uppgick det till 21,6 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 540 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Den senarelagda publiceringen av AKU för maj innebär endast att perioden för datainsamlingen har förlängts. AKU:s referensveckor i maj påverkas inte.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)


--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >