VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 8 procent under juli

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 8 procent under juli

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 26 aug 2010 11:19
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU), juli 2010:
Fortsatt ökning av antalet sysselsatta och arbetade timmar

I juli 2010 var 4 744 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta - en ökning med 98 000 jämfört med juli 2009. Antalet tidsbegränsat anställda ökade med 73 000. Antalet arbetade timmar ökade med 7,0 procent. Antalet arbetslösa var 415 000 och det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent. Säsongrensade data visar på en uppåtgående trend av antalet sysselsatta och en nedåtgående trend av antalet arbetslösa.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 545 000 personer i juli. Trenden för antalet sysselsatta är fortsatt stigande, vilket förklaras av en uppgång bland både män och kvinnor. Uppgången är svagare bland kvinnor.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatta, uppgick säsongrensad till 64,7 procent i åldern 15–74 år. Liksom för antalet sysselsatta är det en fortsatt positiv trend, även här är uppgången svagare för kvinnor.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick enligt säsongrensade data till 423 000 personer och det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 8,5 procent. Både antalet arbetslösa och det relativa arbetslöshetstalet har de senaste månaderna uppvisat en nedåtgående trend vilket fortsatt även denna månad, såväl för män som för kvinnor. Arbetslösheten minskar snabbare bland män än bland kvinnor. Det relativa arbetslöshetstalet som sedan våren 2009 har varit högre för männen än för kvinnorna, ligger nu på ungefär samma nivå.

Antalet personer i arbetskraften 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 968 000 och visar en positiv trend för båda könen. Trenden för kvinnor är svagare än för män. Det relativa arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, uppgick till 70,7 procent. Trenden för kvinnor ligger på en oförändrad nivå, medan männen fortsätter att uppvisa en positiv trend. Bland män respektive kvinnor var andelen 74,0 respektive 67,5 procent.

Förändringar jämfört med juli 2009 – Originaldata 1)
Ökning av antalet tidsbegränsat anställda

Den positiva utveckling på arbetsmarknaden som har uppvisats under våren 2010 har fortsatt. För andra månaden i rad ökade antalet sysselsatta och arbetade timmar på ett års sikt. Uppgången i juli i år är till stor del en återhämtning av den nedgång som skedde i juli 2009 jämfört med juli 2008.

Antalet sysselsatta har normalt sett en säsongmässig topp i juli. I juli 2010 var 4 744 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 98 000 personer jämfört med juli 2009. Ökningen avser främst män. I åldersgrupperna 15-24 år och 25-54 år ökade antalet sysselsatta med 46 000 eller 7,7 procent respektive 60 000 eller 1,9 procent.

Uppgången i antalet sysselsatta bidrog till att sysselsättningsgraden ökade med 0,8 procentenheter till 67,6 procent i åldern 15-74 år. Av de sysselsatta var 2 393 000 personer i arbete, en ökning med 155 000 jämfört med juli 2009.

Antalet fast anställda uppgick i juli 2010 till 3 418 000 personer. Jämfört med motsvarande månad för ett år sedan är det inte någon statistiskt säkerställd förändring. Antalet tidsbegränsat anställda ökade med 73 000, varav 40 000 var i åldern 15-24 år. Det är en återhämtning av den minskning av tidsbegränsat anställda ungdomar, med feriearbete och dylikt, som observerades i juli 2009.

Antalet arbetade timmar ökade

Antalet arbetade timmar var i juli 2010 i genomsnitt 88,5 miljoner per vecka. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2009 och 2010 motsvarar det en ökning med 7,0 procent jämfört med juli 2009. Ökningen kan förklaras av att personer i arbete och antal heltidssysselsatta har ökat.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,4 miljoner timmar av personer som var sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Ingen ökning av arbetslösheten

I juli 2010 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 415 000 personer, vilket inte är någon statistisk säkerställd förändring jämfört med juli 2009. Antalet arbetslösa män och kvinnor var 217 000 respektive 197 000. Av de arbetslösa studerade 12 procent, eller 49 000, på heltid. Drygt var tredje arbetslös, eller 138 000 personer, var långtidsarbetslös.

Det relativa arbetslöshetstalet, andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,0 procent i juli 2010. Bland männen var arbetslöshetstalet 8,0 procent och bland kvinnorna 8,1 procent. Det är inte några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med juli 2009.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 157 000, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 19,7 procent. Av de arbetslösa ungdomarna studerade 15 000 på heltid.

Personer ej i arbetskraften minskade

Antalet personer i åldern 15-74 år som stod utanför arbetskraften minskade med 50 000 till 1 863 000, jämfört med juli 2009. Antalet personer utanför arbetskraften ökade inom gruppen pensionärer med 53 000. Medan antalet personer utanför arbetskraften minskade främst för gruppen sjuka, som blev 69 000 färre.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli uppgick det till 22,0 miljoner timmar per vecka. Med 40 timmars arbetsvecka motsvarar det 550 000 heltidsarbeten, vilket är en minskning med 42 500 heltidsarbeten.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >