VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,5 procent arbetslösa i oktober

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,5 procent arbetslösa i oktober

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 30 nov 2010 12:59
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU) oktober 2010:
Bred uppgång på arbetsmarknaden

Under oktober 2010 var 4 570 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 112 000 jämfört med oktober 2009. Antalet arbetade timmar ökade med 5,3 procent. Antalet arbetslösa personer var 369 000 eller 7,5 procent av arbetskraften. Även säsongrensade data fortsätter att visa en uppåtgående trend för sysselsättningen och en nedåtgående trend för arbetslösheten.

Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas i en sammantaget positiv riktning i och med ökad sysselsättning, fler arbetade timmar och minskad undersysselsättning. Den positiva utvecklingen förstärks även av att arbetslösheten och antalet långtidsarbetslösa tenderar att minska. Utvecklingen gäller i stort sett alla grupper i befolkningen i arbetsför ålder.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgick i oktober till 4 579 000 enligt säsongrensade data. Trenden för antalet sysselsatta är positiv för båda könen, dock starkare för män än för kvinnor.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatt, uppgick till 65,1 procent. Trenden är positiv för båda könen.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 404 000 personer och det relativa arbetslöshetstalet var 8,1 procent. Trenden för antalet arbetslösa samt det relativa arbetslöshetstalet är fortsatt nedåtgående för både män och kvinnor.

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick i oktober 2010 till 4 983 000 personer. Trenden är positiv för både män och kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, uppgick till 70,8 procent. Arbetskraftstalet var 74,1 procent för män och 67,4 procent för kvinnor.

Förändringar jämfört med oktober 2009 – Originaldata 1)
Ökad sysselsättningsgrad för män

I oktober 2010 uppgick antalet sysselsatta till 4 570 000 i åldern 15-74 år. Jämfört med samma månad föregående år är det en ökning med 112 000 varav 79 000 var män. För båda könen i åldern 25-54 år ökade antalet sysselsatta med 92 000 och uppgick därmed till 3 145 000.

Sysselsättningsgraden för personer i åldern 15-74 år ökade med 1,1 procentenheter och uppgick till 64,9 procent vilket till stor del förklaras av att andelen sysselsatta män ökade med 1,6 procentenheter. Andelen sysselsatta i åldern 25-54 år ökade med 2,1 procentenheter och uppgick till 85,7 procent.

Antalet anställda ökade med 113 000 vilket skedde nästan uteslutande inom privat sektor. Antalet fast anställda personer ökade med 70 000 och uppgick till 3 458 000. Ökningen skedde främst bland männen.

Antalet personer i åldern 15-74 år som hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka, ökade med 168 000 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta innebär att 3 510 000 personer var heltidssysselsatta.

Ökning av antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till 159,1 miljoner i genomsnitt per vecka i oktober 2010. AKU:s mätperiod för oktober 2010 inkluderade inte höstlovsveckan (vecka 44) vilket den gjorde under oktober 2009. Detta kan påverka antalet arbetade timmar, personer i arbete samt antalet frånvarotimmar. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2010 och 2009 motsvarar de arbetade timmarna en ökning med 5,3 procent jämfört med oktober 2009. Antalet övertidstimmar ökade med 0,6 miljoner per vecka jämfört med oktober 2009.

Av de arbetade timmarna så utfördes 2,0 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslöshetstalet minskade bland männen

I oktober 2010 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 369 000 varav 194 000 var män och 175 000 var kvinnor. Av de 369 000 arbetslösa var 121 000 heltidsstuderande.

Det relativa arbetslöshetstalet för personer i åldern 15-74 år uppgick till 7,5 procent i oktober 2010. För männen var det 7,4 procent vilket är en minskning med 1,0 procentenheter jämfört med samma månad föregående år medan det för kvinnorna uppgick till 7,6 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 137 000 arbetslösa, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 22,9 procent. Av dessa arbetslösa studerade 65 000 på heltid.

Antalet långtidsarbetslösa uppgick i oktober 2010 till 123 000 personer.

Personer ej i arbetskraften

Det totala antalet personer utanför arbetskraften uppgick till 2 103 000 i oktober 2010. Antalet utanför arbetskraften som betraktade sig som sjuka minskade med 62 000 medan antalet pensionärer ökade med 43 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2010 uppgick det till 18,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 473 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. I oktober 2010 var 288 000 personer undersysselsatta vilket är en minskning med 37 000 jämfört med oktober 2009. Det är första gången sedan januari 2008 som de undersysselsatta minskar jämfört med motsvarande period föregående år.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)


--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >