VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 7,1 procent i november

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 7,1 procent i november

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 16 dec 2010 11:30
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU) november 2010:
Arbetslösheten minskade

I november var 4 567 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 98 000 jämfört med november 2009. Antalet arbetade timmar ökade under samma period med 3,9 procent. Samtidigt minskade antalet arbetslösa med 41 000 till 349 000 personer och det relativa arbetslöshetstalet med 0,9 procentenheter till 7,1 procent. Säsongrensade data visar en fortsatt ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Säsongrensade data visar på en fortsatt uppgång av sysselsättningen och tydligast är den för männen. Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i november 2010 till 4 583 000, varav 2 419 000 var män och 2 164 000 var kvinnor.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatta, var 65,1 procent. Trenden är fortsatt positiv vilket till stor del förklaras av männens stigande sysselsättningsgrad.

I likhet med tidigare månader minskar arbetslösheten för personer i åldern 15-74 år. Trenden kan ses för både män och kvinnor men den är något starkare för männen. Antalet arbetslösa var enligt säsongrensade data 390 000 vilket ger ett relativt arbetslöshetstal på 7,8 procent. Av de arbetslösa var 209 000 män och 181 000 kvinnor vilket motsvarar 7,9 respektive 7,7 procent av arbetskraften.

Antalet personer i arbetskraften uppgick säsongrensat i november till 4 973 000. Det är en fortsatt svagt positiv trend som är något starkare för männen. Det relativa arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen var 70,6 procent.

Förändringar jämfört med november 2009 – Originaldata 1)
Sysselsättningen fortsätter att stiga

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i november 2010 till 4 567 000, vilket är en ökning med 98 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Det förklaras till stor del av att 61 000 fler män var sysselsatta.

Sysselsättningsgraden uppgick till 64,8 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med november 2009. För männen var sysselsättningsgraden 67,6 procent, en ökning med 1,1 procentenheter och för kvinnorna var den 61,9 procent.

Antalet personer med en tidsbegränsad anställning fortsätter att öka, 63 000 fler jämfört med november 2009. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var ökningen 37 000, eller närmare 17 procent.

Arbetade timmar ökade med 3,9 procent

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2010 i genomsnitt till 156,2 miljoner per vecka. Höstlovet som 2009 inföll i oktober, inföll i år under november vilket exempelvis kan påverka arbetade timmar och frånvarotimmar. Med hänsyn taget till skillnader i semesterledighet och liknande ökade antalet arbetade timmar med 3,9 procent jämfört med föregående år.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Färre arbetslösa och lägre arbetslöshetstal

I november 2010 var 349 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket är 41 000 färre än i november förra året. Det är första gången sedan slutet av 2007 som antalet arbetslösa minskar jämfört med samma månad ett år tidigare. Den största delen av minskningen förklaras av att 29 000 färre män var arbetslösa. Av de arbetslösa i åldern 15-74 år var närmare en tredjedel heltidsstuderande.

Även det relativa arbetslöshetstalet var lägre än i november föregående år, en minskning med 0,9 procentenheter till 7,1 procent. Männens arbetslöshetstal minskade med 1,2 procentenheter till 7,3 procent och av kvinnorna i arbetskraften var 6,9 procent arbetslösa.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 119 000 arbetslösa, vilket ger ett relativt arbetslöshetstal på 19,9 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var nästintill hälften heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

I november i år stod 2 130 000 personer utanför arbetskraften, vilket motsvarar 30,2 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Av dessa var 964 000 män och 1 166 000 kvinnor. Antalet utanför arbetskraften på grund av sjukdom minskade med 32 000 och antalet pensionärer ökade med 54 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2010 uppgick det till 18,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 473 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Antalet timmar av outnyttjat arbetskraftsutbud var relativt jämnt fördelat mellan män och kvinnor.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >