VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten ner till 7,9 procent i februari

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten ner till 7,9 procent i februari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 17 mar 2011 17:42
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) februari 2011:
Arbetslösheten minskade med 55 000

4 557 000 personer i åldern 15-74 år var sysselsatta i februari 2011 – en ökning med 121 000. Arbetslösheten minskade med 55 000 personer jämfört med februari förgående år och uppgick till 7,9 procent ej säsongrensat, och 7,6 procent säsongrensat. Antalet arbetade timmar ökade med 3,4 procent jämfört med februari förgående år.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick till 4 625 000 personer i februari 2011 enligt säsongrensade data, varav 2 430 000 var män och 2 194 000 kvinnor. Andelen sysselsatta av befolkningen uppgick till 65,5 procent säsongrensat. Den uppåtgående trenden för sysselsättningen är fortsatt stark för såväl män som för kvinnor.

Arbetslösheten uppvisar en fortsatt nedåtgående trend för både män och kvinnor. Under februari 2011 var totalt 381 000 personer arbetslösa enligt säsongrensade data. Det motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 7,6 procent. Av de arbetslösa var 202 000 män och 179 000 kvinnor vilket motsvarar 7,7 respektive 7,5 procent av arbetskraften.

5 005 000 personer mellan 15-74 år tillhörde arbetskraften i februari 2011 enligt säsongrensade data. Arbetskraftstalet för personer i åldern 15-74 år uppgick till 70,9 procent. Den uppåtgående trenden för personer i arbetskraften var något starkare för kvinnorna.

Förändringar jämfört med febuari 2010 - Originaldata 1)
Sysselsättningen fortsätter att öka

I februari 2011 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 557 000 personer, vilket är en ökning med 121 000 jämfört med februari 2010. Bland kvinnorna var 68 000 fler sysselsatta, medan motsvarande ökning bland männen var 53 000 personer.

Likt föregående månader ökade sysselsättningsgraden för personer 15-74 år. 64,6 procent av befolkningen var sysselsatta i februari 2011, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med samma period förgående år.

Både antalet fast anställda och tidsbegränsat anställda personer, 15-74 år, ökade i februari 2011 jämfört med motsvarande månad 2010. Antalet personer med fast anställning ökade med 56 000, varav 52 000 var kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda ökade med 54 000 varav 31 000 var män.

Det var främst inom den privata sektorn som antalet anställda ökade. 92 000 fler var anställda inom denna sektor jämfört med februari 2010.

Arbetade timmar ökade 3,4 procent

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 152,7 miljoner i februari 2011. Med hänsyn tagen till skillnader i semesteruttag ökade antalet arbetade timmar med 3,4 procent jämfört med februari 2010.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,7 miljoner av personer som är folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet långtidsarbetslösa minskade med 24 000

Antalet arbetslösa personer i åldern 15-74 år uppgick till 392 000, varav 206 000 var män och 186 000 kvinnor. Jämfört med februari 2010 är det en minskning med 55 000 personer, varav 32 000 var män och 23 000 kvinnor. Det är första gången sedan april 2008 som antalet arbetslösa kvinnor minskar jämfört med motsvarande månad förgående år.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägre än i februari förgående år. Minskningen med 1,2 procentenheter gav ett arbetslöshetstal på 7,9 procent. Bland männen minskade arbetslösheten med 1,4 procentenheter till 7,9 procent och bland kvinnorna med 1,1 procentenheter till 7,9 procent.

Bland ungdomarna, 15-24 år, var 147 000 personer arbetslösa i februari 2011, och av dessa var mer än hälften heltidsstuderande. Det relativa arbetslöshetstalet bland ungdomarna uppgick till 24,2 procent.

I februari 2011 var 117 000 personer mellan 15-74 år långtidsarbetslösa, vilket innebär att de sökt arbete i mer än sex månader. Jämfört med februari 2010 är det en minskning med 24 000 personer.

Ej i arbetskraften

Det totala antalet personer mellan 15-74 år som inte ingår i arbetskraften var 2 108 000 personer i februari 2011. Av dem var 977 000 män och 1 132 000 kvinnor.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet och uppgick i februari 2011 till 19,7 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 493 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >