VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 8,1 procent arbetslösa i mars

Forum > Allmänt > Nyheter > 8,1 procent arbetslösa i mars

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 26 apr 2011 17:23
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) mars 2011:
Arbetade timmar ökade med 3,5 procent

I mars var 4 565 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 115 000 jämfört med för ett år sedan. Samtidigt minskade antalet arbetslösa med 36 000 till 404 000 personer vilket ger en arbetslöshet på 8,1 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 3,5 procent jämfört med mars 2010. Säsongrensade data visar på en ökning av sysselsättningen och en svag minskning av arbetslösheten.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Säsongrensade data visar på en fortsatt uppgång av sysselsättningen, en ökning som syns bland både männen och kvinnorna. Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i mars 2011 till 4 630 000, varav 2 449 000 var män och 2 182 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatta, var 65,6 procent. Trenden är fortsatt positiv för båda könen.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppvisar i mars en svagt nedåtgående trend. Bland männen är minskningen fortsatt stark, medan den för kvinnorna har avstannat. För att fastställa att avmattningen i nedgången av antalet arbetslösa kvinnor, och därmed även totalt antal arbetslösa, är bestående krävs ytterligare minst en mätning. Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till 386 000 i mars 2011 vilket ger ett relativt arbetslöshetstal på 7,7 procent. Av de arbetslösa var 191 000 män och 195 000 kvinnor vilket motsvarar 7,2 respektive 8,2 procent av arbetskraften.

Antalet personer i arbetskraften var 5 016 000 i mars 2011 enligt säsongrensade data. Det är en fortsatt positiv trend för båda könen, men den är något starkare för kvinnorna än för männen. Det relativa arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen var 71,0 procent.

Förändringar jämfört med mars 2010 – Originaldata 1)
Sysselsättningen fortsätter att stiga

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i mars 2011 till 4 565 000, vilket är en ökning med 115 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Bland männen var 67 000 fler sysselsatta, medan motsvarande ökning bland kvinnorna var 48 000 personer. Antalet sysselsatta ungdomar i åldern 15-24 år ökade med 46 000 personer.

I likhet med tidigare månader ökade sysselsättningsgraden för personer i åldern 15-74 år. I mars 2011 var 64,7 procent av befolkningen sysselsatta, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med samma månad ett år tidigare. För männen uppgick sysselsättningsgraden till 67,5 procent och för kvinnorna till 61,8 procent, en ökning med 1,4 respektive 0,9 procentenheter.

Både antalet fast anställda och tidsbegränsat anställda personer ökade i mars 2011 jämfört med motsvarande månad 2010. Antalet personer med en fast anställning ökade med 79 000 och antalet med en tidsbegränsad anställning med 52 000.

Det var främst inom den privata sektorn som antalet anställda ökade. Jämfört med mars 2010 var 82 000 fler anställda inom denna sektor. Även inom den kommunala sektorn sågs en uppgång i antalet anställda, här var ökningen 43 000 personer.

Antalet personer som hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka ökade med 129 000 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta innebär att 3 486 000 personer var heltidssysselsatta i mars 2011.

Arbetade timmar ökade med 3,5 procent

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2011 i genomsnitt till 153,4 miljoner per vecka. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2011 och 2010 (påsken inföll i april i år men i mars förra året) motsvarar det en ökning med 3,5 procent jämfört med samma månad ett år tidigare.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Färre arbetslösa och lägre arbetslöshetstal

I mars 2011 var 404 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket är 36 000 färre än i mars förra året. Bland männen minskade antalet arbetslösa med 44 000 medan förändringen bland kvinnorna inte var statistiskt säkerställd.

Även det relativa arbetslöshetstalet minskade, i mars 2011 var arbetslösheten 8,1 procent vilket motsvarar en minskning på 0,9 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Bland männen var det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent, en minskning med 1,8 procentenheter, medan det var 8,6 procent bland kvinnorna.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 169 000 arbetslösa, vilket ger ett relativt arbetslöshetstal på 26,6 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var nästintill hälften heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

I mars i år stod 2 091 000 personer utanför arbetskraften, vilket motsvarar 29,6 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Av dessa var 961 000 män och 1 130 000 kvinnor.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2011 uppgick det till 19,7 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 493 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med samma månad ett år tidigare är det en minskning med 1,6 miljoner timmar eller 40 000 heltidsarbeten.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >