VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Antalet sysselsatta ökar starkt

Forum > Allmänt > Nyheter > Antalet sysselsatta ökar starkt

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 15 feb 2007 12:28
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

Arbetskraftsundersökningen, januari 2007, av SCB:

Mycket stark sysselsättningsökning

Den sysselsättningsökning som pågått under stor del av 2006 fortsatte i januari 2007. Antalet sysselsatta ökade med 158 000 jämfört med januari 2006. Liksom tidigare skedde ökningen i den privata sektorn. Ökningen gällde både kvinnor och män, men var större för männen. Arbetslösheten fortsatte att minska, både antalet och andelen arbetslösa sjönk. Antalet arbetslösa minskade med 38 000 till 245 000, vilket motsvarar 5,3 procent av arbetskraften.

Antalet sysselsatta var i januari 4 349 000 personer, ökningen var 158 000 eller 3,7 procent jämfört med januari 2006. Uppgången fördelade sig med 59 000 för kvinnor och 98 000 för män. Både fast anställda och tidsbegränsat anställda ökade för män, men för kvinnor ökade enbart tidsbegränsat anställda. De branscher som ökade var tillverkningsindustrin, handel och kommunikationer och företagstjänster (inkl. finansiell verksamhet). Nystartsjobben uppgick till ca 800 i januari 2007.

Andelen sysselsatta av befolkningen (sysselsättningsintensiteten) har också ökat. Ökningen avsåg både kvinnor och män, för ungdomar 16-24 år dock enbart män. Samtidigt har befolkningen 16-64 år ökat med 60 000 personer i januari 2007 jämfört med för ett år sedan. Drygt hälften av ökningen rörde åldersgruppen 16-24 år.

Av de sysselsatta var 43 000 (±8 000) personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Deltagande i vissa AMS-program räknas i AKU-statistiken som sysselsatta. I januari ökade antalet personer i sådana program med ca 10 000 jämfört med januari 2006. Plusjobben, som kommer att fasas ut, ökade med ca 19 000, medan övriga anställningsstöd minskade med ca 7 800.

Arbetade timmar ökade kraftigt
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 134,7 (±1,6) miljoner per vecka, en ökning med 3,7 miljoner timmar. Med hänsyn tagen till olikheter i helgdagar, semesteruttag och annan ledighet och arbetstidens förläggning var ökningen av antalet arbetade timmar 4,7 procent.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,4 (±0,3) miljoner av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten minskade och var 5,3 procent
Antalet arbetslösa var 245 000 personer, en nedgång med 38 000 jämfört med januari 2006. I antal räknat var det en minskning med 24 000 för män, men ingen statistiskt säkerställd förändring för kvinnor. Andelen arbetslösa minskade dock för både kvinnor och män och var 5,3 resp. 5,4 procent av arbetskraften. För unga män 16-24 år minskade andelen arbetslösa och var i januari 13,3 (±2,5) procent av arbetskraften. Ingen statistiskt säkerställd förändring uppmättes för kvinnor 16-24 år, för vilka andelen arbetslösa var 11,0 (±2,5) procent av arbetskraften.
Antalet arbetslösa ungdomar 16-24 år förändrades inte eftersom sysselsättningen för ungdomar ökade i ungefär samma takt som antalet ungdomar i arbetskraften.

Antalet latent arbetssökande minskade
De latent arbetssökande var i januari 182 000 (±16 000) personer, jämfört med 212 000 i januari 2006. Av dessa var 78 000 (±11 000) heltidsstuderande som aktivt sökt och kunnat ta ett arbete, en minskning med 13 000 jämfört med januari 2006. I internationell statistik ingår de i gruppen arbetslösa, medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen utanför arbetskraften. Om dessa heltidsstuderande hade inkluderats i gruppen arbetslösa skulle arbetslösheten ha varit 6,9 (±0,4) procent av arbetskraften i åldern 16-64 år. Av de heltidsstuderande som sökt arbete var 35 000 i åldern 16-19 år och 15 000 i åldern 20-24 år. För samtliga heltidsstuderande som sökt arbete var den önskade genomsnittliga veckoarbetstiden 23,3 (±2,1) timmar.

Antalet undersysselsatta ökade
Undersysselsatta är sysselsatta personer som vill öka sin arbetstid och kan göra det inom 14 dagar. I januari 2007 var 295 000 (± 20 000) undersysselsatta, en ökning med 25 000 jämfört med januari 2006. Ökningen gällde män. Antalet undersysselsatta kvinnor är dock betydligt fler än antalet undersysselsatta män och var 190 000 (± 16 000) resp. 105 000 (± 12 000). De undersysselsatta kvinnorna arbetade i genomsnitt 24,1 (±0,9) timmar per vecka och ville öka sin arbetstid med 13,4 (±0,8) timmar. De undersysselsatta männen arbetade i genomsnitt 28,8 (±1,5) timmar per vecka och ville öka sin arbetstid med 13,8 (±1,1) timmar.

Läs mer på Statistiska Centralbyrån (SCB)

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >