VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 7,9 procent i april

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 7,9 procent i april

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 25 maj 2011 11:54
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) april 2011:
120 000 fler sysselsatta

I april 2011 var 4 601 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa uppgick till 396 000 personer. Arbetslöshetstalet var 7,9 procent ej säsongrensat och 7,4 procent säsongrensat. Antalet arbetade timmar uppgick i april till 144,1 miljoner.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 642 000 personer, varav 2 450 000 var män och 2 192 000 var kvinnor. Likt de senaste månaderna är trenden för antalet sysselsatta fortsatt stark för både män och kvinnor. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatta, var 65,7 procent. Trenden för sysselsättningsgraden är fortsatt positiv för både män och kvinnor.

Arbetslösheten uppvisade i april 2011 en fortsatt nedåtgående trend för personer i åldern 15-74 år enligt säsongrensade data. Såsom föregående månad är den nedåtgående trenden stark bland männen medan den för kvinnorna verkar ha avstannat. Antalet arbetslösa personer uppgick till 373 000 personer, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 7,4 procent. Av de arbetslösa var 192 000 män och 181 000 kvinnor vilket motsvarar 7,3 procent respektive 7,6 procent.

Antalet personer i arbetskraften, säsongrensat, uppgick till 5 015 000 personer i april 2011. Det är en fortsatt positiv trend för båda könen som dock är starkare för kvinnorna. Det relativa arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, var 71,0 procent.

Förändringar jämfört med april 2010 – Originaldata 1)
Sysselsättningen fortsätter att öka

I april 2011 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 601 000 personer, vilket är en ökning med 120 000 jämfört med april 2010. Bland männen var 57 000 fler sysselsatta medan motsvarande ökning bland kvinnorna var 62 000 personer.

I likhet med tidigare månader ökade sysselsättningsgraden för personer i åldern 15-74 år. I april 2011 uppgick andelen sysselsatta av befolkningen till 65,1 procent vilket motsvarar en ökning med 1,2 procentenheter. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,0 procent för männen och 62,2 procent för kvinnorna, en ökning med 1,1 procentenheter respektive 1,3 procentenheter.

Antalet fast och tidsbegränsat anställda ökade i april 2011 jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet personer med fast anställning ökade med 93 000, varav 53 000 var kvinnor. Antalet personer med tidsbegränsad anställning ökade med 50 000 personer varav 33 000 var män.

I april 2011 var det nästintill uteslutande inom den privata sektorn som antalet anställda ökade. Jämfört med april 2010 ökade antalet anställda inom privat sektor med 125 000 personer och uppgick därmed till 2 744 000. Inom den kommunala sektorn uppgick antalet anställda till 1 066 000 personer.

Antalet personer som hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka ökade med 92 000 jämfört med april 2010. Det innebär att 3 510 000 personer var heltidssysselsatta.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 144,1 miljoner i april 2011. Med hänsyn tagen till skillnader i semesteruttag och liknande mellan 2011 och 2010 ökade antalet arbetade timmar med 2,5 procent jämfört med april 2010. Påsken inföll i april 2011 och i mars 2010 vilket kan påverka arbetade timmar, personer i arbete och antalet frånvarande.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,6 miljoner av personer som är folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Minskat antal långtidsarbetslösa

Antalet arbetslösa personer i åldern 15-74 år uppgick till 396 000, varav 206 000 var män och 190 000 kvinnor. Jämfört med april 2010 är det en minskning med 76 000 personer, varav 40 000 var män och 36 000 kvinnor 2).

Det relativa arbetslöshetstalet uppmättes i april 2011 till 7,9 procent, vilket motsvarar en minskning med 1,6 procentenheter. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,8 procent för männen och 8,0 procent för kvinnorna, en minskning med 1,6 procentenheter respektive 1,7 procentenheter.

Bland ungdomarna, 15-24 år, var 158 000 personer arbetslösa i april 2011, och av dessa var mer än hälften heltidsstuderande. Det relativa arbetslöshetstalet bland ungdomarna uppgick till 25,4 procent.

I april 2011 var 121 000 personer mellan 15-74 år långtidsarbetslösa, vilket innebär att de sökt arbete i mer än sex månader. Jämfört med april 2010 är det en minskning med 32 000 personer.

Ej i arbetskraften

Det totala antalet personer mellan 15-74 år som inte ingår i arbetskraften var 2 067 000 personer i april 2011. Av dem var 939 000 män och 1 128 000 kvinnor. Antalet pensionärer ökade med 25 000 jämfört med april 2010.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet och uppgick i april 2011 till 18,9 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 473 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

2) Förändringsskattningar mellan april 2011 och april 2010, särskilt för arbetslöshet, kan vara något överskattade. Detta beror på att antalet och andelen arbetslösa överskattades något i april 2010, vilket SCB uppmärksammade då. Tillförlitligheten i nivåskattningarna för april 2011 är normala.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >