VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten kvar på 7,9 procent

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten kvar på 7,9 procent

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 22 jun 2011 10:13
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) maj 2011:
Arbetade timmar ökade med 3,6 procent

I maj var 4 606 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 105 000 jämfört med för ett år sedan. Samtidigt minskade antalet arbetslösa med 40 000 till 395 000 personer vilket ger en arbetslöshet på 7,9 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 3,6 procent jämfört med maj 2010. Säsongrensade data visar på en ökad sysselsättning och en minskad arbetslöshet, dock i lägre takt än tidigare.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Säsongrensade data visar på en fortsatt uppgång av sysselsättningen för såväl män som kvinnor, dock är ökningstakten något lägre än tidigare månader. Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i maj 2011 till 4 629 000, varav 2 443 000 var män och 2 185 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatta, var 65,5 procent. Trenden är fortsatt positiv för båda könen, men den är inte lika stark som tidigare.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppvisar en fortsatt nedåtgående trend, om än något svagare än tidigare. Även om trenden fortfarande är nedåtgående bland männen har minskningen börjat avta de senaste månaderna. För kvinnorna verkar däremot minskningen ha stannat av. Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till 386 000 i maj 2011 vilket ger ett relativt arbetslöshetstal på 7,7 procent. Av de arbetslösa var 206 000 män och 180 000 kvinnor vilket motsvarar 7,8 respektive 7,6 procent av arbetskraften.

Antalet personer i arbetskraften, säsongrensat, var 5 015 000 i maj 2011 och trenden är fortfarande positiv för båda könen. Det relativa arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen var 71,0 procent.

Förändringar jämfört med maj 2010 – Originaldata 1)
Antalet sysselsatta ökade med 105 000 personer

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i maj 2011 till 4 606 000, vilket är en ökning med 105 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Bland männen var 55 000 fler sysselsatta, medan motsvarande ökning bland kvinnorna var 49 000 personer.

Sysselsättningsgraden ökade, i likhet med tidigare månader, för personer i åldern 15-74 år. I maj 2011 var 65,2 procent av befolkningen sysselsatta, vilket är en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med samma månad ett år tidigare. För männen uppgick sysselsättningsgraden till 67,9 procent och för kvinnorna till 62,4 procent, en ökning med 1,0 respektive 0,9 procentenheter.

Antalet anställda ökade med 96 000 jämfört med samma månad förra året, en ökning som till största delen skedde inom den privata sektorn. Både antalet fast anställda och tidsbegränsat anställda personer ökade i maj 2011 jämfört med motsvarande månad 2010. Antalet personer med en fast anställning ökade med 52 000, varav 40 000 var kvinnor, och antalet med en tidsbegränsad anställning med 44 000.

Antalet personer som hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka ökade med 129 000 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta innebär att 3 532 000 personer var heltidssysselsatta i maj 2011.

Ökning av antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2011 i genomsnitt till 160,7 miljoner per vecka. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2011 och 2010 motsvarar det en ökning med 3,6 procent jämfört med samma månad ett år tidigare.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,5 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet arbetslösa minskade med 40 000 personer

I maj 2011 var 395 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket är 40 000 färre än i maj förra året. Bland männen minskade antalet arbetslösa med 23 000 medan förändringen bland kvinnorna inte var statistiskt säkerställd.

Även det relativa arbetslöshetstalet minskade. I maj 2011 var arbetslösheten 7,9 procent vilket motsvarar en minskning på 0,9 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,1 procent för männen, en minskning med 1,0 procentenheter, medan det var 7,7 procent bland kvinnorna.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 164 000 arbetslösa, vilket ger ett relativt arbetslöshetstal på 25,9 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var sex av tio heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

I maj i år stod 2 066 000 personer utanför arbetskraften, vilket motsvarar 29,2 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Av dessa var 935 000 män och 1 131 000 kvinnor.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2011 uppgick det till 19,0 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 475 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med samma månad ett år tidigare är det en minskning med 2,6 miljoner timmar eller 65 000 heltidsarbeten.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >