VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I juli var 6,9 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I juli var 6,9 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 25 aug 2011 21:04
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juli 2011:
Positiv utveckling för kvinnor

I juli 2011 uppgick antalet sysselsatta till 4 813 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,0 procent. Arbetslöshetstalet minskade med 1,1 procentenheter jämfört med juli 2010 och uppgick till 6,9 procent. Antalet arbetslösa var 359 000. Enligt säsongrensade data var antalet sysselsatta 4 627 000 och antalet arbetslösa 368 000. Antalet arbetade timmar var 89,2 miljoner i genomsnitt per vecka.

AKU juli visar på en svagare sysselsättningsökning och en starkare arbetslöshetsminskning än tidigare månader. Huruvida detta är bestående krävs ytterligare minst en mätning för att säkerställa. Det bör noteras att oftast är tolkningen av sommarmånaderna svårare än övriga månader.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta till 4 627 000 i juli 2011. Av dessa var 2 435 000 män och 2 191 000 kvinnor. Det är en fortsatt svagt positiv trend som är starkare för kvinnorna än för männen. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,4 procent.

Antalet arbetslösa uppgick till 368 000 enligt säsongrensade data vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. För män var arbetslösheten 7,6 procent och för kvinnor var den 7,1 procent. För kvinnorna är trenden att antal och andel arbetslösa minskar, men för männen är den svagt ökande.

Enligt säsongrensade data var antalet personer i arbetskraften 4 995 000 vilket visar på en fortsatt positiv trend, dock svagare än tidigare. Det relativa arbetskraftstalet, andelen i arbetskraften av befolkningen, uppgick till 70,6 procent.


Förändringar jämfört med juli 2010 – Originaldata 1)
69 000 fler sysselsatta

Antalet sysselsatta uppgick i juli 2011 till 4 813 000 vilket är en ökning med 69 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Den största ökningen skedde bland kvinnor vilka ökade med 43 000 sysselsatta. I gruppen sysselsatta ingår anställda, företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar.

Sysselsättningsgraden uppgick till 68,0 procent vilket inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med föregående år. För män var den 70,8 procent och för kvinnor 65,2 procent.

Antalet anställda ökade med 94 000 varav 53 000 var kvinnor. Den största ökningen skedde bland fast anställda med 56 000 personer. Inom den privata sektorn ökade antalet anställda med 75 000 av vilka 45 000 var kvinnor.

Personer som vanligen arbetar heltid, det vill säga 35 timmar eller mer per vecka, ökade med 73 000 personer varav merparten var kvinnor.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 89,2 miljoner per vecka i juli 2011. Det är ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med juli 2010 då antalet arbetade timmar uppgick till 88,5 miljoner timmar per vecka.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,4 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Frånvarotimmar på grund av semester var 84,2 miljoner i genomsnitt per vecka.

Antalet arbetslösa minskade med 56 000

I juli 2011 uppgick antalet arbetslösa till 359 000 vilket motsvarar 6,9 procent av arbetskraften. Jämfört med juli 2010 är det en minskning med 56 000 personer varav 34 000 var kvinnor. För kvinnor var arbetslösheten 6,7 procent och för män var den 7,2 procent i juli 2011. Det motsvarar en minskning på 1,4 respektive 0,8 procentenheter.

Antalet arbetslösa minskade främst bland personer i åldrarna 15-24 och 25-54 år. För den senare gruppen minskade antalet arbetslösa med 24 000 och för ungdomarna var minskningen 27 000 personer.

Antalet långtidsarbetslösa, de som har varit arbetslösa mer än 26 veckor, minskade med 27 000 till 111 000 och utgjorde cirka 34 procent av de arbetslösa.

Personer utanför arbetskraften

Personer som stod utanför arbetskraften uppgick under juli 2011 till 1 902 000. Gruppen utgjorde 27 procent av befolkningen och kvinnorna var i majoritet med 55 procent. Av totalen utgjordes 880 000 av pensionärer vilket är en ökning med 50 000 jämfört med juli 2010.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2011 uppgick det till 19,6 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 490 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >