VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 6,9 procent var arbetslösa i oktober

Forum > Allmänt > Nyheter > 6,9 procent var arbetslösa i oktober

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 25 nov 2011 15:52
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) oktober 2011:
Ingen ökning av arbetade timmar

I oktober 2011 var 4 635 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är en ökning med 65 000 jämfört med samma period föregående år. De arbetslösa var totalt 345 000 vilket ger ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 159,8 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar en fortsatt ökning av sysselsättningen och en svag minskning av arbetslösheten.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 653 000 under oktober 2011. Trenden är fortsatt positiv och förändringstakten är snarlik de senaste månadernas. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatta, var 65,7 procent. 68,1 procent av männen var sysselsatta och 63,2 procent av kvinnorna. Utvecklingen skiljer sig dock mellan könen, för männen har den positiva trenden avstannat medan den för kvinnorna fortfarande är positiv.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa till 376 000, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 7,5 procent. Trenden, för såväl antalet som andelen arbetslösa, är fortsatt nedåtgående vilket förklaras av nedgången bland kvinnorna. Trenden är dock svag. Arbetslöshetstalet för männen var 7,6 procent och för kvinnorna 7,3 procent.

Antalet personer i arbetskraften uppgick säsongrensat till 5 028 000 och det är en fortsatt svag positiv trend. Arbetskraftstalet, som anger andelen av befolkningen som är i arbetskraften, var 71,0 procent. I likhet med föregående månad ligger förändringstakten av arbetskraftstalet nära noll.

Förändringar jämfört med oktober 2010 – Originaldata 1)
Antalet sysselsatta ökade med 65 000

Under oktober 2011 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 635 000, vilket är 65 000 fler än i oktober förra året. Ökningen skedde främst bland kvinnorna, 53 000 fler kvinnor var sysselsatta.

Andelen av befolkningen som var sysselsatta var 65,4 procent. Jämfört med samma månad 2010 är det inte någon statistisk säkerställd förändring. Sysselsättningsgraden var 68,0 procent för männen och 62,7 procent för kvinnorna. För kvinnorna innebär det en ökning med 1,1 procentenheter.

Antalet anställda ökade med 95 000 till 4 173 000. Av ökningen utgjorde de fast anställda 65 000. Däremot minskade antalet företagare med 30 000 till 462 000.

159,8 miljoner arbetade timmar per vecka

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 159,8 miljoner per vecka under oktober 2011. Efter en lång period med ökning av de arbetade timmarna är det nu andra månaden i rad som arbetade timmar inte uppvisar någon statistiskt säkerställd skillnad jämfört med motsvarande tidpunkt ett år tidigare.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet arbetslösa var 345 000

I oktober 2011 var 345 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa. Jämfört med oktober föregående år är det inte någon statistiskt säkerställd skillnad. Av de arbetslösa var 184 000 män och 161 000 var kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet minskade med 0,6 procentenheter till 6,9 procent. Arbetslösheten var 7,0 procent bland männen och 6,8 procent bland kvinnorna.

Av ungdomarna i åldern 15-24 år var 127 000 arbetslösa, vilket ger ett arbetslöshetstal på 21,1 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 55 000, det vill säga 43 procent, heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer utanför arbetskraften var 2 109 000, vilket är 29,7 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Av dessa var 963 000 män och 1 146 000 var kvinnor. Jämfört med oktober förra året ökade antalet pensionärer med 48 000 till 880 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2011 uppgick det till 18,4 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 460 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >