VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 8,0 procent arbetslösa i januari

Forum > Allmänt > Nyheter > 8,0 procent arbetslösa i januari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 22 feb 2012 21:42
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) januari 2012:
Arbetslösheten var 8,0 procent

I januari 2012 var 4 524 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa var 394 000 vilket gav en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 141,6 miljoner per vecka. Det är inte några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med januari 2011. Säsongrensade data visar på att sysselsättningen inte längre ökar och arbetslösheten inte längre minskar.

Under senhösten 2011 har en avmattning på arbetsmarknaden kunnat noteras. I januari 2012 visar AKU:s siffror också på en avmattning, men i snabbare takt än förväntat. Detta är något som framförallt syns i utvecklingen av antalet sysselsatta, antalet tidsbegränsat anställda och antalet personer utanför arbetskraften.

AKU är en urvalsundersökning som är förenad med slumpfel. Det kan vid enstaka tillfällen leda till stora avvikelser i skattningarna. För att kunna fastställa styrkan i avmattningen på arbetsmarknaden kommer det därför att krävas ytterligare minst en mätning. Därför bör både original- och säsongrensade data tolkas med viss försiktighet.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Notera att AKU:s siffror för januari 2012 har inneburit ovanligt stora revideringar i säsongrensade data för antal personer i arbetskraften, antalet sysselsatta samt antal personer utanför arbetskraften.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta till 4 614 000 i januari 2012 varav 2 420 000 var män och 2 193 000 var kvinnor. Därmed har den positiva trenden, för såväl män som kvinnor, som noterats under en lång tid brutits. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,0 procent.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa till 379 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,6 procent. För männen var den 7,8 procent och för kvinnorna 7,4 procent. Den nedåtgående trenden som observerats under en längre tid har nu helt stannat av. Detta gäller för såväl antalet som andelen arbetslösa samt för män som för kvinnor.

Antalet personer i arbetskraften, säsongrensat, var 4 993 000 i januari 2012. Den uppåtgående trenden som har observerats under en längre tid har därmed stannat av. Detta är en utveckling som noteras bland både männen och bland kvinnorna. Det relativa arbetskraftstalet var 70,4 procent.

Förändringar jämfört med januari 2011 – Originaldata 1)
Ingen ökning av antalet sysselsatta

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i januari 2012 till 4 524 000.

Jämfört med samma månad 2011 är det inte någon statistisk säkerställd förändring. Antalet sysselsatta män minskade med 31 000 till 2 375 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 149 000. För personer i åldern 15-24 år minskade antalet sysselsatta med 24 000.

I januari 2012 var 63,7 procent av befolkningen sysselsatta. Det är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med januari året innan. Sysselsättningsgraden var 66,1 procent för männen, en minskning med 1,3 procentenheter, och 61,3 procent för kvinnorna.

Antalet fast anställda uppgick i januari 2012 till 3 491 000 och antalet tidsbegränsat anställda till 570 000. Jämfört med motsvarande månad året innan är förändringarna inte statistiskt säkerställda.

Antalet arbetade timmar var 141,6 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2012 i genomsnitt till 141,6 miljoner per vecka. Det är ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med januari 2011.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,7 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Ingen minskning av arbetslösheten för tredje månaden i rad

I januari 2012 var 394 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket ger en arbetslöshet på 8,0 procent. Det är tredje månaden i rad som antalet och andelen arbetslösa inte visar på en statistiskt säkerställd minskning jämfört med samma månad året innan. Av de arbetslösa var 117 000, eller 29,7 procent, heltidsstuderande. Jämfört med januari 2011 är det en minskning med 23 000 personer.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 137 000 arbetslösa, vilket ger en ungdomsarbetslöshet på 24,2 procent. Av de arbetslösa ungdomarna studerade nästan hälften på heltid.

Personer utanför arbetskraften ökade på grund av fler pensionärer

I januari 2012 var 2 179 000 personer i åldern 15-74 år, eller 30,7 procent av befolkningen, utanför arbetskraften. Det motsvarar en ökning på 80 000 personer jämfört med januari 2011 varav 58 000 var män. Merparten av ökningen i antalet personer utanför arbetskraften berodde på att antalet pensionärer steg med 58 000. Även att antalet heltids-studerande steg med 34 000, varav 21 000 var utrikes födda, bidrog emellertid också till ökningen.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet – 503 000 heltidsarbeten

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2012 uppgick det till 20,1 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 503 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >