VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 7,8 procent i april

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 7,8 procent i april

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 24 maj 2012 10:27
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) april 2012:
Stabilt läge på arbetsmarknaden

I april 2012 var 4 609 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa var 390 000 och motsvarar en arbetslöshet på 7,8 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 142,6 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet bland kvinnorna.

Trots osäkerhet i omvärlden uppvisar utvecklingen i april 2012 ingen påtaglig förändring på den svenska arbetsmarknaden, då varken antalet sysselsatta, arbetslösa eller arbetade timmar uppvisar säkerställda förändringar jämfört med april 2011. Samtidigt noteras en svagt positiv utveckling under de senaste månaderna.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 655 000 i april 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,5 procent. Sysselsättningsgraden bland männen var 67,9 och motsvarande för kvinnorna var 63,0 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt ökning i antalet sysselsatta, framförallt bland kvinnor.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 368 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. Bland männen var arbetslösheten 7,4 procent och bland kvinnorna 7,2 procent. Arbetslösheten i befolkningen är minskande, merparten av denna minskning består av en fortsatt nedgång bland kvinnor.

Antalet personer i arbetskraften var 5 024 000 enligt säsongrensade data. Det ger ett relativt arbetskraftstal på 70,7 procent.

Förändringar jämfört med april 2011 – Originaldata 1)
Antalet sysselsatta oförändrat

I april 2012 var 4 609 000 personer sysselsatta i åldern 15-74 år. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med samma period förra året. Antalet sysselsatta män var 2 420 000 medan antalet sysselsatta kvinnor var 2 188 000.
Andelen sysselsatta i befolkningen var 64,9 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 67,3 procent och bland kvinnorna 62,3 procent.

Antalet fast anställda ökade med 48 000 till 3 531 000 jämfört med april förra året. Antalet kvinnor som arbetar heltid har ökat med 39 000. I privat sektor var 52 000 fler anställda jämfört med april förra året. Totalt var 2 795 000 personer anställda i privat sektor.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2012 till i genomsnitt 142,6 miljoner per vecka, varav män arbetade 80,7 och kvinnor 61,9. Med hänsyn tagen till skillnader i semesteruttag och ledighet innebär det dock ingen signifikant förändring jämfört med samma månad ett år tidigare

Av de arbetade timmarna utfördes 1,5 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten var 7,8 procent

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 390 000 i april 2012. Det motsvarar 7,8 procent av arbetskraften. Jämfört med april 2011 är det ingen statistiskt säkerställd förändring i varken antal eller andel. Av männen var 206 000 arbetslösa och av kvinnorna 185 000. För både män och kvinnor var arbetslösheten 7,8 procent.

Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 153 000 arbetslösa vilket motsvarar en arbetslöshet på 25,1 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 94 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer utanför arbetskraften i april 2012 var 2 106 000 vilket motsvarar 29,6 procent av befolkningen.

Utvecklingen i april, rörande personer utanför arbetskraften, liknar den för januari i år och skiljer sig något från mönstret i februari och mars.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2012 uppgick det till 18,4 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 460 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >