VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten 7,4 procent i december

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten 7,4 procent i december

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 24 jan 2013 10:20
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) december 2012:
Små förändringar på arbetsmarknaden

I december 2012 var 4 663 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 41 000 personer jämfört med samma period föregående år. Antalet arbetslösa var 371 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 136,3 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en svag ökning av både antalet sysselsatta och antalet arbetslösa.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 697 000 i december 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,8 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,4 procent och för kvinnorna var den 63,2 procent. Säsongrensade data visar en svagt positiv trend för antalet sysselsatta, vilket främst förklaras av utvecklingen bland männen.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 395 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 7,8 procent. Av männen var 7,9 procent arbetslösa och motsvarande för kvinnorna var 7,6 procent. Utvecklingen för både antalet och andelen arbetslösa visar på en svagt uppåtgående trend.

Enligt säsongrensade data var antalet personer i arbetskraften 5 092 000 i december 2012 vilket motsvarar 71,4 procent av befolkningen. Säsongrensade data visar att antalet personer i arbetskraften fortsatte att öka.

Förändringar jämfört med december 2011 – Originaldata 1)
Ökning av antalet sysselsatta totalt men sysselsatta inom tillverkning minskar

Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 663 000 i december 2012, en ökning med 41 000 personer jämfört med december 2011. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,4 procent för befolkningen 15-74 år. Bland männen var sysselsättningsgraden 67,9 procent och bland kvinnorna 62,7 procent.

Antalet sysselsatta inom Tillverkning och utvinning, energi och miljö minskade med 28 000 till 579 000 personer i december 2012 jämfört med december 2011.

Antalet personer i arbete minskade med 98 000 jämfört med december 2011 till 3 856 000. Minskningen kan förklaras av att det var färre arbetsdagar i december 2012 jämfört med december 2011.

Antalet arbetade timmar 136,3 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2012 till i genomsnitt 136,3 miljoner per vecka. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet är det inte någon statistiskt säkerställd skillnad jämfört med december 2011.

1,7 miljoner av de arbetade timmarna utfördes av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten 7,4 procent

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 371 000 i december 2012. Av dessa var 201 000 män och 171 000 kvinnor. Arbetslösheten uppgick till 7,4 procent av arbetskraften. Varken antalet eller andelen arbetslösa visar på någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med december 2011. Bland männen var 7,6 procent arbetslösa medan motsvarande siffra för kvinnorna var 7,2 procent.

Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 132 000 arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet för denna grupp på 22,1 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 61 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 2 100 000 i december 2012, vilket motsvarar 29,4 procent av befolkningen. Antalet personer utanför arbetskraften som uppgav att de var sjuka minskade med 40 000 jämfört med samma period 2011 och uppgick till 320 000 personer.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2012 uppgick de outnyttjade timmarna till 20,5 miljoner per vecka, en ökning med 1,6 miljoner timmar jämfört med december 2011. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 513 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I december 2012 ökade antalet undersysselsatta med 33 000 till 324 000 personer. Även latent arbetssökande, det vill säga personer som velat och kunnat ta arbete men inte sökt något, ökade med 26 000 jämfört med december 2011 till 166 000 personer. Förändringarna förklaras i båda fallen till största delen av en ökning bland männen.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >