VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,3 procent arbetslösa i oktober

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,3 procent arbetslösa i oktober

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 14 nov 2013 17:11
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) oktober 2013:
Fortsatta tecken på ett förbättrat arbetsmarknadsläge

I oktober 2013 ökade antalet sysselsatta i åldern 15-74 år med 90 000 personer jämfört med samma period föregående år och var 4 746 000. Ökningen skedde främst bland ungdomar. Antalet arbetslösa uppgick till 374 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 4,1 miljoner timmar och var i genomsnitt 162,4 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för både antalet och andelen sysselsatta och en svag minskning av antalet arbetslösa män.

AKU oktober 2013 tyder sammantaget på ett förbättrat arbetsmarknadsläge jämfört med utvecklingen under föregående månader. Mätningen visar på en oväntad stark utveckling av såväl antalet arbetade timmar som antalet sysselsatta, i synnerhet bland unga. För att kunna fastställa om uppgången är bestående krävs det ytterligare minst en mätning. Både original- och säsongrensade data bör tolkas med viss försiktighet, särskilt vad gäller ungdomsgruppen. AKU är en urvalsundersökning som är förenad med osäkerhet, vilket vid enstaka tillfällen kan leda till stora avvikelser i skattningarna.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 748 000 i oktober 2013, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,2 procent. Av männen var 68,6 procent sysselsatta och för kvinnorna var motsvarande siffra 63,8 procent. Trenden är fortsatt positiv för både antalet och andelen sysselsatta.

Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna i genomsnitt till 144,7 miljoner timmar per vecka. Arbetade timmar visar på en fortsatt positiv trend.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till 406 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 7,9 procent. Arbetslösheten för män var 7,9 procent och för kvinnor 7,8 procent. Trenden visar på en svag minskning av både antalet och andelen arbetslösa bland männen.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 153 000 i oktober 2013. Andelen personer i arbetskraften var 71,9 procent. Motsvarande tal för männen var 74,6 procent och för kvinnorna 69,2 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för både antalet och andelen personer i arbetskraften.

Förändringar jämfört med oktober 2012 – Originaldata 1)
Fler sysselsatta

I oktober 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 746 000 vilket är en ökning med 90 000 jämfört med oktober 2012. Förändringen förklaras främst av unga 15-24 år som ökade med 44 000 till 520 000 personer. Bland män 15-74 år ökade antalet sysselsatta med 54 000 personer till 2 487 000. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 36 000 och var 2 259 000.

Sysselsättningsgraden för befolkningen i åldern 15-74 år ökade med 0,9 procentenheter jämfört med samma period föregående år och var 66,2 procent. Motsvarande tal för kvinnorna var 63,7 procent och för männen ökade andelen med 1,1 procentenheter till 68,6 procent.

Antalet fast anställda uppgick till 3 527 000 i oktober 2013. Antalet tidsbegränsat anställda var 722 000, en ökning med 51 000 jämfört med oktober 2012. Förändringen förklaras främst av en ökning bland personer 15-24 år med 38 000 till 276 000 personer.

Antalet heltidsarbetande, det vill säga personer som arbetar 35 eller mer timmar per vecka, var 3 622 000 vilket är en ökning med 70 000 jämfört med samma period föregående år.

162,4 miljoner arbetade timmar per vecka

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2013 i genomsnitt till 162,4 miljoner per vecka. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet är det en ökning med 4,1 miljoner timmar eller 2,6 procent jämfört med oktober 2012.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,9 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten 7,3 procent

I oktober 2013 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 374 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. Av de arbetslösa var 199 000 män och 175 000 kvinnor. För männen motsvarar detta en arbetslöshet på 7,4 procent och för kvinnorna 7,2 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 121 000 arbetslösa och av dessa var 57 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 18,9 procent av arbetskraften. Det är en minskning med 3,1 procentenheter som förklaras av tidigare nämnda ökning av antalet sysselsatta och därmed ett ökat arbetskraftsdeltagande bland ungdomar.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften minskade med 46 000 personer och uppgick i oktober 2013 till 2 051 000, vilket motsvarar 28,6 procent av befolkningen.

Antalet personer utanför arbetskraften som var heltidsstuderande minskade med 39 000 jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 631 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,2 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 480 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >