VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I november var 7,5 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I november var 7,5 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 12 dec 2013 23:17
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) november 2013:
Sysselsättningen ökade bland kvinnor

I november 2013 var 4 704 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 75 000 jämfört med november 2012. Ökningen skedde främst bland kvinnor. Antalet arbetslösa uppgick till 382 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 157,8 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för både antalet och andelen sysselsatta.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 732 000 i november 2013, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,0 procent. Av männen var 68,3 procent sysselsatta och för kvinnorna var motsvarande siffra 63,6 procent. Trenden är fortsatt positiv för både antalet och andelen sysselsatta.

Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna i genomsnitt till 143,0 miljoner timmar per vecka. Arbetade timmar visar på en fortsatt positiv trend.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till 411 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,0 procent. Arbetslösheten för män var 8,3 procent och för kvinnor 7,7 procent. Trenden för så väl antalet som andelen arbetslösa uppvisar ingen minskning i november 2013.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 143 000 i november 2013. Andelen personer i arbetskraften var 71,7 procent. Motsvarande tal för männen var 74,4 procent och för kvinnorna 68,9 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för både antalet och andelen personer i arbetskraften.

Förändringar jämfört med november 2012 – Originaldata 1)

Antalet sysselsatta ökade

I november 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 704 000. Detta är en ökning med 75 000 jämfört med november 2012. Förändringen bestod till stor del av kvinnor som ökade med 53 000 och uppgick till 2 236 000. Antalet sysselsatta män var 2 469 000. För ungdomar i åldern 15-24 år uppgick antalet sysselsatta till 480 000. Det är en ökning med 27 000 jämfört med november 2012.

Sysselsättningsgraden uppgick till 65,6 procent för befolkningen i åldern 15-74 år och ökade med 0,7 procentenheter. För kvinnorna var sysselsättningsgraden 63,1 procent, en ökning med 1,2 procentenheter. Motsvarande tal för männen var 68,0 procent. För ungdomar i åldern 15-24 år ökade sysselsättningsgraden med 2,7 procentenheter och uppgick till 39,5 procent.

Antalet heltidsarbetande, det vill säga personer som arbetar 35 timmar eller mer per vecka, ökade med 62 000 till 3 580 000. Förändringen bestod till stor del av kvinnor som ökade med 40 000 och uppgick till 1 467 000. Antalet heltidsarbetande män uppgick till 2 113 000.

I november 2013 var antalet anställda 4 217 000, en ökning med 80 000 jämfört med samma period föregående år. Antalet tidsbegränsat anställda ökade med 40 000 till 698 000 och antalet fast anställda uppgick till 3 519 000.

Antalet anställda inom privat sektor ökade med 87 000 till 2 846 000. Ökningen skedde främst bland kvinnor som ökade med 53 000 till 1 137 000. Motsvarande siffra för männen var 1 709 000.

157,8 miljoner arbetade timmar per vecka

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2013 i genomsnitt till 157,8 miljoner per vecka. Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten 7,5 procent

I november 2013 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 382 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetslösa män var 211 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 170 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 7,9 procent och för kvinnorna 7,1 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 140 000 arbetslösa och av dessa var 68 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 22,6 procent av arbetskraften.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick i november 2013 till 2 089 000, vilket motsvarar 29,1 procent av befolkningen.

Antalet personer utanför arbetskraften som var heltidsstuderande minskade med 48 000 jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 640 000. Antalet pensionärer ökade med 33 000 och uppgick till 922 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,9 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 498 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >