VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 8,7 procent i april

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 8,7 procent i april

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 19 maj 2014 10:33
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) april 2014:
Antalet sysselsatta fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 698 000 i april 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 56 000 personer jämfört med april 2013. Antalet arbetslösa var 445 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,7 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,4 procent jämfört med april 2013. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta och en arbetslöshet på 8,1 procent.

Antalet personer i arbetskraften ökade

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5 143 000, en ökning med 56 000 jämfört med april 2013. Det motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 71,5 procent. Bland männen uppgick det relativa arbetskraftstalet till 73,8 procent och bland kvinnorna till 69,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar att den positiva utvecklingen för antalet personer i arbetskraften fortsätter. I april 2014 uppgick de till 5 162 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 71,8 procent.

Fler sysselsatta

I april 2014 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 698 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 56 000 personer jämfört med april 2013, varav 44 000 var män. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,3 procent. Bland männen var den 67,6 procent och bland kvinnorna 63,0 procent.

I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet sysselsatta. Däremot uppvisar sysselsättningsgraden endast marginella förändringar under de senaste månaderna. I april uppgick antalet sysselsatta till 4 743 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,9 procent.

Antalet anställda ökade

I april 2014 uppgick antalet anställda till 4 212 000, icke säsongrensat. Jämfört med april 2013 är det en ökning med 64 000, varav 52 000 var män.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en positiv utveckling av antalet anställda, vilket det har varit sedan slutet av 2012.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2014 till i genomsnitt 145,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Av dessa arbetade männen 82,2 miljoner timmar och kvinnorna 62,8 miljoner timmar. När hänsyn tagits till skillnader i helger och andra ledigheter är det en ökning på 1,4 procent jämfört med april 2013.

Säsongrensade och utjämnade data visar att antalet arbetade timmar ökar i relation till närliggande månader och uppgick i april 2014 till i genomsnitt 144,9 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I april 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 445 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,7 procent. Antalet arbetslösa män var 228 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 218 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 8,5 procent och för kvinnorna 8,9 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 183 000 arbetslösa och av dessa var 115 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 27,5 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa uppgick i april 2014 till 418 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,1 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var det 23,6 procent.
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 20,5 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 513 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet latent arbetssökande, det vill säga personer som vill och kan ta arbete men som inte sökt något, minskade med 20 000 personer, och uppgick till 110 000 personer. Det var främst männen som stod för denna minskning.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år var 85,6 procent i april 2014, icke säsongrensat. Bland männen var det 88,2 procent och bland kvinnorna 82,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar endast på marginella förändringar av arbetskraftstalet som i april 2014 uppgick till 86,0 procent.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20-64 år uppgick, icke säsongrensat, till 79,2 procent i april 2014. Bland männen var 81,5 procent sysselsatta och bland kvinnorna 76,8 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data inte på några förändringar av sysselsättningsgraden och i april 2014 uppgick den till 79,8 procent.

I april 2014 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 7,5 procent enligt icke säsongrensade data. För männen låg den på 7,6 och för kvinnorna 7,4 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data har arbetslösheten endast förändrats marginellt i förhållande till närliggande månader. I april uppgick det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet till 7,2 procent.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, april 2014 samt förändring mot april 2013 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).
- Antalet personer i arbetskraften ökade med 56 000 till 5 143 000 (5 162 000)
- Sysselsatta ökade med 56 000 till 4 698 000 (4 743 000)
- Antalet anställda ökade med 64 000 till 4 212 000 (4 251 000)
- Arbetade timmar ökade med 1,4 procent till 145,0 miljoner timmar per vecka (144,9 timmar)
- Arbetslösheten var 8,7 procent (8,1 procent)Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >