VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 7,1 procent i juli

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 7,1 procent i juli

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 21 aug 2014 12:11
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juli 2014:
Sysselsättningen ökar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 982 000 i juli 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 77 000 personer jämfört med juli 2013. Antalet arbetslösa var 380 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 98,9 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,9 procent.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5 362 000. Jämfört med juli 2013 är det en ökning med 75 000. Det ger ett relativt arbetskraftstal på 74,4 procent. Bland männen uppgick det till 77,0 procent och bland kvinnorna till 71,7 procent.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften jämfört med de senaste månaderna. I juli 2014 uppgick de till 5 182 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 71,9 procent.

Andelen sysselsatta av befolkningen ökar

Sysselsättningen har normalt en säsongsmässig topp i juli då fler studerande sommarjobbar. I juli 2014 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 982 000, icke säsongrensat. Det motsvarar en ökning med 77 000 personer jämfört med samma månad föregående år, varav ungdomarna stod för en stor del av ökningen. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,1 procent, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med juli 2013. Bland männen var den 71,4, procent och bland kvinnorna 66,9 procent.

I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en stor ökning av antalet sysselsatta och även en ökning av sysselsättningsgraden. I juli uppgick antalet sysselsatta till 4 775 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,3 procent.

Ökning av antalet anställda

I juli 2014 uppgick antalet anställda till 4 502 000, icke säsongrensat. Jämfört med juli 2013 är det en ökning med 92 000, varav 56 000 var tidsbegränsat anställda. Antalet anställda ökade bland både män och kvinnor och uppgick till 2 269 000 respektive 2 232 000.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en stark utveckling av antalet anställda och uppgick till 4 288 000.

Arbetade timmar ökar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2014 till i genomsnitt 98,9 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i helger och ledigheter är det en ökning med 4,0 procent jämfört med juli 2013.

Säsongrensade och utjämnade data visar en viss ökning av antalet arbetade timmar. I juli 2014 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 145 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I juli 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 380 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Antalet arbetslösa män var 207 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 173 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 7,4 procent och för kvinnorna 6,8 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 122 000 arbetslösa. Andelen arbetslösa ungdomar var 14,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 2,5 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år.

Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa under de senaste månaderna. Antalet arbetslösa uppgick i juli 2014 till 407 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,9 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var arbetslöshetstalet 22,3 procent i juli 2014.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 21,5 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 538 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år var 87,6 procent i juli 2014, icke säsongrensat. Bland männen var det 90,0 procent och bland kvinnorna 85,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar endast på svag ökning av arbetskraftstalet, som i juli 2014 uppgick till 86,0 procent.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20-64 år var 81,9 procent i juli 2014 icke säsongrensat. Bland männen var 83,9 procent sysselsatta och bland kvinnorna 79,9 procent. I juli 2014 uppgick den säsongrensade och utjämnade sysselsättningsgraden för båda könen till 80,0 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen sysselsatta.

I juli 2014 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,5 procent enligt icke säsongrensade data. För männen låg den på 6,8 och för kvinnorna 6,2 procent. I juli uppgick det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet till 7,0 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data endast på små förändringar av arbetslösheten.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, juli 2014 samt förändring mot juli 2013 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).
- Antalet personer i arbetskraften ökade med 75 000 till 5 362 000 (5 182 000)
- Sysselsatta ökade med 77 000 till 4 982 000 (4 775 000)
- Antalet anställda ökade med 92 000 till 4 502 000 (4 288 000)
- Arbetslösheten var 7,1 procent (7,9 procent)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >