VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 7,2 procent i september

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 7,2 procent i september

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 23 okt 2014 11:00
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) september 2014:
Antalet sysselsatta fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 809 000 i september 2014, icke säsongrensat, en ökning med 101 000 personer jämfört med september 2013. Antalet arbetslösa var 371 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,5 procent och uppgick i genomsnitt till 163,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,8 procent.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5 180 000 i september 2014. Jämfört med september 2013 är det en ökning med 91 000 varav 56 000 var män och 36 000 var kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,8 procent vilket motsvarar en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Bland männen uppgick arbetskraftstalet till 74,5 procent, en ökning med 0,9 procentenheter, och bland kvinnorna till 69,0 procent.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet personer i arbetskraften jämfört med de senaste månaderna. I september 2014 uppgick de till 5 207 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 72,2 procent.

Sysselsättningen ökade

I september 2014 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 809 000, icke säsongrensat. Det motsvarar en ökning på 101 000 personer jämfört med samma månad föregående år varav 39 000 var män och 62 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,6 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med september 2013. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 64,2 procent, en ökning med 1,4 procentenheter och bland männen 69,0 procent.

I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en stor ökning av antalet sysselsatta men även på en ökning av sysselsättningsgraden. I september uppgick antalet sysselsatta till 4 802 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,5 procent.

Ökning av antalet anställda

I september 2014 uppgick antalet anställda till 4 294 000, icke säsongrensat. Jämfört med september 2013 är det en ökning med 93 000 varav 44 000 var fast anställda och 49 000 var tidsbegränsat anställda. Antalet anställda män var 2 152 000 och antalet anställda kvinnor var 2 142 000, en ökning med 40 000 respektive 53 000.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet anställda, en ökning som till stor del förklaras av de tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar ökade

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2014 till i genomsnitt 163,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i helger och ledigheter är det en ökning med 1,5 procent jämfört med september 2013.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en viss ökning av antalet arbetade timmar. I september 2014 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 145,4 miljoner per vecka.

Minskad arbetslöshet bland kvinnorna

I september 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 371 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 172 000, en minskning med 27 000, och antalet arbetslösa män var 200 000. För kvinnorna motsvarar det en arbetslöshet på 7,0 procent, en minskning med 1,2 procentenheter, och för männen 7,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 138 000 arbetslösa och av dessa var 59 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 22,2 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data har under de senaste månaderna visat på en svag minskning av både antalet och andelen arbetslösa, en utveckling som nästan uteslutande förklaras av kvinnorna. Antalet arbetslösa uppgick i september 2014 till 406 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,8 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var arbetslöshetstalet 22,4 procent i september 2014.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,5 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 488 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år var 86,1 procent i september 2014, icke säsongrensat. Bland männen var det 88,7 procent och bland kvinnorna 83,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,2 procent i september 2014.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20-64 år var 80,4 procent i september 2014 icke säsongrensat. Bland kvinnorna var 78,2 procent sysselsatta, en ökning med 1,3 procentenheter, och bland männen 82,6 procent. I september 2014 uppgick den säsongrensade och utjämnade sysselsättningsgraden för båda könen till 80,2 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av andelen sysselsatta.

I september 2014 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,6 procent enligt icke säsongrensade data. För kvinnorna låg den på 6,2 procent, en minskning med 1,2 procentenheter, och för männen på 6,9 procent. I september uppgick det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet till 7,0 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en svag minskning av arbetslösheten.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, september 2014 samt förändring mot september 2013 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).
- Antalet personer i arbetskraften ökade med 91 000 till 5 180 000 (5 207 000)
- Sysselsatta ökade med 101 000 till 4 809 000 (4 802 000)
- Antalet anställda ökade med 93 000 till 4 294 000 (4 308 000)
- Arbetslösheten var 7,2 procent (7,8 procent)
- Arbetslösheten bland kvinnor minskade med 1,2 procentenheter till 7,0 procent (7,5 procent)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >