VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,5 procent var arbetslösa i oktober

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,5 procent var arbetslösa i oktober

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 17 nov 2014 11:21
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) oktober 2014:
Små förändringar av arbetslösheten

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 772 000 i oktober 2014, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 389 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 163,2 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,9 procent.

Jämfört med tidigare månaders utfall visar siffrorna för oktober på ett något dämpat arbetsmarknadsläge, då antalet sysselsatta och arbetade timmar inte uppvisar någon statistiskt säkerställd ökning jämfört med samma månad föregående år och uppvisar en lägre ökningstakt i förhållande till närliggande månader. Utfallet kan delvis bero på att sysselsättningen tycks vara något överskattad i oktober 2013. Därutöver är AKU en urvalsundersökning som är förenad med osäkerhet, vilket vid enstaka tillfällen kan leda till stora avvikelser i skattningarna. För att kunna fastställa om den positiva utvecklingen har stannat av krävs det ytterligare minst en mätning.

Arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5 160 000 i oktober 2014. Bland männen uppgick antalet personer i arbetskraften till 2 723 000, en ökning med 37 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 438 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,4 procent. Bland männen uppgick arbetskraftstalet till 74,4 procent och bland kvinnorna till 68,4 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften jämfört med de senaste månaderna. I oktober 2014 uppgick de till 5 210 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 72,2 procent.

Sysselsatta

I oktober 2014 var antal sysselsatta i åldern 15-74 år 4 772 000, icke säsongrensat. Bland männen uppgick antal sysselsatta till 2 521 000, en ökning med 33 000 jämfört med samma månad i fjol. Antal sysselsatta kvinnor var 2 251 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,1 procent. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 63,1 procent och bland männen var den 68,9 procent.

I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta och av sysselsättningsgraden. I oktober uppgick antalet sysselsatta till 4 799 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,5 procent.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i oktober 2014 uppgick i genomsnitt till 163,2 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en viss ökning av antalet arbetade timmar. I oktober 2014 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 145,5 miljoner per vecka.

Arbetslösa

I oktober 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 389 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 186 000 och antalet arbetslösa män var 202 000. För kvinnorna motsvarar det en arbetslöshet på 7,6 procent och för männen 7,4 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 128 000 arbetslösa och av dessa var 60 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 20,4 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa. I oktober 2014 uppgick antalet arbetslösa till 412 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,9 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var arbetslöshetstalet 22,7 procent i oktober 2014.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,5 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 488 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år var 85,6 procent i oktober 2014, icke säsongrensat. Bland männen var det 88,7 procent och bland kvinnorna 82,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,2 procent i oktober 2014.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20-64 år var 79,7 procent i oktober 2014 icke säsongrensat. Bland kvinnorna var 76,8 procent sysselsatta och bland männen 82,5 procent. I oktober 2014 uppgick den säsongrensade och utjämnade sysselsättningsgraden för båda könen till 80,1 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en viss ökning av andelen sysselsatta.

I oktober 2014 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,9 procent enligt icke säsongrensade data. För kvinnorna låg den på 6,8 procent och för männen på 7,0 procent. I oktober uppgick det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet till 7,1 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data inte på några förändringar av arbetslösheten.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, oktober 2014 samt förändring mot oktober 2013 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).
- Arbetslösheten var 7,5 procent (7,9 procent)
- Antalet män i arbetskraften ökade med 37 000 till 2 723 000 (2 740 000)
- Antalet sysselsatta män ökade med 33 000 till 2 521 000 (2 517 000)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >