VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I december var arbetslösheten 7,0 procent

Forum > Allmänt > Nyheter > I december var arbetslösheten 7,0 procent

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 22 jan 2015 11:05
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2014:
Arbetade timmar ökade med 1,8 procent

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 763 000 i december 2014, icke säsongrensat, en ökning med 83 000 jämfört med december 2013. Antalet arbetslösa var 360 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,8 procent och uppgick i genomsnitt till 141,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,8 procent.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15–74 år som ingick i arbetskraften var enligt icke säsongrensade data 5 123 000 i december 2014. Jämfört med december 2013 är det en ökning med 63 000. Bland männen uppgick antalet personer i arbetskraften till 2 697 000, en ökning med 43 000. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 426 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 70,9 procent. Bland männen uppgick arbetskraftstalet till 73,6 procent och bland kvinnorna till 68,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften. Ökningen är dock svagare jämfört med utfallet de närmast föregående månaderna. I december 2014 uppgick antalet i arbetskraften till 5 208 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 72,0 procent.

Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

I december 2014 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 763 000, icke säsongrensat. Det innebär en ökning med 83 000 jämfört med samma månad förra året. Drygt två tredjedelar av ökningen bestod av utrikes födda. Antalet sysselsatta män var 2 495 000, en ökning med 44 000. Bland kvinnorna uppgick antalet sysselsatta till 2 269 000, en ökning med 39 000. Sysselsättningsgraden för befolkningen 15–74 år ökade med 0,7 procentenheter till 65,9 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,1 procent och bland kvinnorna var den 63,6 procent.

I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta. I december uppgick antalet sysselsatta till 4 804 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,5 procent.

Ökning av antalet anställda

I december 2014 uppgick antalet anställda till 4 242 000, icke säsongrensat. Jämfört med december 2013 är det en ökning med 73 000. Antalet anställda män uppgick till 2 117 000, en ökning med 38 000. Antalet anställda kvinnor ökade med 36 000 och uppgick till 2 126 000.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet anställda jämfört med de senaste månaderna.

Ökning av antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i december 2014 uppgick i genomsnitt till 141,0 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i helger och ledigheter är det en ökning med 1,8 procent jämfört med december 2013.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar. I december 2014 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 146,2 miljoner per vecka.

Svag minskning av arbetslösheten jämfört med närliggande månader

I december 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 360 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent. Antalet arbetslösa män var 202 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 158 000. För männen var det relativa arbetslöshetstalet 7,5 procent och för kvinnorna 6,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 110 000 arbetslösa och av dessa var 56 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 18,6 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag minskning av antalet och andelen arbetslösa. I december 2014 uppgick antalet arbetslösa till 404 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,8 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var arbetslöshetstalet 22,5 procent i december 2014.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,2 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 480 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år var 85,2 procent i december 2014, icke säsongrensat. Bland männen var det 87,7 procent och bland kvinnorna 82,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag minskning av arbetskraftstalet i förhållande till närliggande månader och uppgick till 86,0 procent i december 2014.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20–64 år var 79,6 procent i december 2014 icke säsongrensat. Bland männen var 81,5 procent sysselsatta och bland kvinnorna 77,5 procent. I december 2014 uppgick den säsongrensade och utjämnade sysselsättningsgraden för båda könen till 80,0 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data att andelen sysselsatta i stort sett är oförändrad.

I december 2014 var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 6,6 procent enligt icke säsongrensade data. För männen låg den på 7,1 procent och för kvinnorna 6,0 procent. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 7,0 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en svag minskning av arbetslösheten.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, december 2014 samt förändring mot december 2013 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parantes)

- Arbetslösheten var 7,0 procent (7,8 procent)
- Antalet personer i arbetskraften ökade med 63 000 till 5 123 000 (5 208 000)
- Antalet sysselsatta ökade med 83 000 till 4 763 000 (4 804 000)
- Antal arbetade timmar ökade med 1,8 procent till 141,0 miljoner per vecka (146,2)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >