VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I januari var arbetslösheten 8,4 procent

Forum > Allmänt > Nyheter > I januari var arbetslösheten 8,4 procent

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 17 feb 2015 11:17
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2015:
Sysselsättningen ökade bland utrikes födda

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år ökade med 98 000 till 4 717 000 i januari 2015, icke säsongrensat. Ökningen består främst av ett ökat antal sysselsatta bland utrikes födda. Antalet arbetslösa var 430 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,4 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 122,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,8 procent.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 146 000 i januari 2015. Jämfört med januari 2014 är det en ökning med 91 000. I stort sett hela ökningen kan förklaras av ett ökat antal utrikes födda i arbetskraften. Bland männen uppgick antalet personer i arbetskraften till 2 706 000, en ökning med 59 000. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade samtidigt med 33 000 till 2 440 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,1 procent, en ökning med 0,7 procentenheter. Bland männen ökade arbetskraftstalet med 1,0 procentenheter till 73,9 procent och bland kvinnorna uppgick det till 68,4 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften. I januari 2015 uppgick antalet i arbetskraften till 5 218 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 72,1 procent.

Fler sysselsatta

I januari 2015 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 717 000, icke säsongrensat. Det innebär en ökning med 98 000 jämfört med januari 2014. Ökningen bestod främst av utrikes födda, som ökade med 81 000.

Antalet sysselsatta män ökade med 69 000 till 2 479 000. Bland kvinnorna uppgick antalet sysselsatta till 2 237 000. Sysselsättningsgraden för befolkningen 15-74 år ökade med 0,9 procentenheter till 65,2 procent. Sysselsättningsgraden bland kvinnor uppgick till 62,7 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 67,7 procent, en ökning med 1,4 procentenheter. Sysselsättningsgraden ökade även bland utrikes födda med 3,6 procentenheter.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet och andelen sysselsatta. I januari uppgick antalet sysselsatta till 4 813 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,5 procent.

Fler heltidsarbetande

Antalet heltidsarbetande ökade i jämförelse med januari 2014 med 83 000 och uppgick till 3 600 000. I januari 2015 uppgick antalet anställda till 4 228 000 icke säsongrensat, en ökning med 82 000. Antalet anställda män uppgick till 2 139 000, en ökning med 62 000, medan antalet anställda kvinnor var 2 089 000.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet anställda jämfört med de senaste månaderna.

Antalet arbetade timmar var 122,1 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar i januari 2015 uppgick i genomsnitt till 122,1 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i helger och ledigheter är det en ökning med 2,5 miljoner timmar jämfört med januari 2014.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar. I januari 2015 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 145,9 miljoner per vecka.

Antalet arbetslösa var 430 000

I januari 2015 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 430 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,4 procent. Antalet arbetslösa män och kvinnor var 227 000 respektive 203 000. För männen var det relativa arbetslöshetstalet 8,4 procent och för kvinnorna 8,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 133 000 arbetslösa och av dessa var 72 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 22,2 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag minskning av antalet och andelen arbetslösa. I januari 2015 uppgick antalet arbetslösa till 405 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,8 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var arbetslöshetstalet 22,1 procent i januari 2015.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 20,9 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 523 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år var 85,4 procent i januari 2015, icke säsongrensat. Bland männen var det 88,3 procent och bland kvinnorna 82,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att arbetskraftstalet i förhållande till närliggande månader i stort sett är oförändrat. I januari 2015 uppgick det till 86,1 procent.

I januari 2015 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år till 78,7 procent, icke säsongrensat. Det är en ökning med 0,7 procentenheter. Bland männen var 81,4 procent sysselsatta, en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med januari 2014. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 75,9 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data att andelen sysselsatta i stort sett är oförändrad. Sysselsättningsgraden uppgick till 80,1 procent.

I januari 2015 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 7,9 procent enligt icke säsongrensade data. För männen låg den på 7,9 procent och för kvinnorna 7,8 procent. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 7,0 procent. I förhållande till närliggande månader är det svag minskning av den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, januari 2015 samt förändring mot januari 2014 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parantes)

- Arbetslösheten var 8,4 procent (7,8 procent)
- Antalet personer i arbetskraften ökade med 91 000 till 5 146 000 (5 218 000)
- Antalet sysselsatta ökade med 98 000 till 4 717 000 (4 813 000)
- Antal arbetade timmar ökade med 1,9 procent till 122,1 miljoner per vecka (145,9)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >