VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 8,4 procent i februari

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 8,4 procent i februari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 15 mar 2015 10:45
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2015:
Sysselsättningen fortsätter öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år ökade med 82 000 till 4 730 000 i februari 2015, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 433 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,4 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 157,2 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,9 procent.

AKU:s redovisningar av undergrupper är osäkrare än normalt på grund av bortfallets fördelning. Uppgifterna avseende arbetskraften och sysselsättningen för kvinnor kan vara något överskattade och något underskattade för männen.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 163 000 i februari 2015. Jämfört med februari 2014 är det en ökning med 83 000. Bland kvinnorna uppgick antalet personer i arbetskraften till 2 460 000, en ökning med 62 000. Motsvarande tal för männen var 2 703 000. Ökningen av arbetskraften förklaras uteslutande av utrikes födda.

Det relativa arbetskraftstalet ökade med 0,6 procentenheter till 71,3 procent. Bland kvinnorna ökade arbetskraftstalet med 1,4 procentenheter till 68,9 procent och bland männen var det 73,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften. I februari 2015 uppgick antalet i arbetskraften till 5 223 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 72,2 procent.

Sysselsättningen fortsätter öka bland utrikes födda

I februari 2015 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 730 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 82 000 jämfört med februari 2014. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 58 000 till 2 260 000. Bland männen var antalet 2 470 000. Ökningen av antalet sysselsatta förklaras främst av en ökning bland utrikes födda med 70 000.

Sysselsättningsgraden i åldern 15-74 år ökade med 0,7 procentenheter till 65,4 procent. Bland kvinnorna ökade sysselsättningsgraden med 1,3 procentenheter till 63,3 procent och bland männen var den 67,4 procent. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda ökade med 2,8 procentenheter till 58,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta. I februari uppgick antalet sysselsatta till 4 813 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,5 procent.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i februari 2015 uppgick i genomsnitt till 157,2 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet arbetade timmar. I februari 2015 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 145,9 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I februari 2015 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 433 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,4 procent. Antalet arbetslösa män och kvinnor var 233 000 respektive 200 000. För männen var det relativa arbetslöshetstalet 8,6 procent och för kvinnorna 8,1 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 154 000 arbetslösa och av dessa var 86 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 24,7 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av antalet arbetslösa samt små förändringar av arbetslöshetstalet. I februari 2015 uppgick antalet arbetslösa till 410 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,9 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var arbetslöshetstalet 22,2 procent i februari 2015.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 20,6 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 515 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år ökade med 0,8 procentenheter till 85,8 procent i februari 2015, icke säsongrensat. Bland kvinnorna ökade arbetskraftstalet med 1,5 procentenheter till 83,2 procent. Bland männen var det 88,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av arbetskraftstalet i förhållande till närliggande månader. I februari 2015 uppgick det till 86,2 procent.

I februari 2015 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år till 79,2 procent, icke säsongrensat. Det är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med februari 2014. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 77,3 procent, en ökning med 1,4 procentenheter, och bland männen var den 81,0 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data att andelen sysselsatta i stort sett är oförändrad. Sysselsättningsgraden uppgick till 80,1 procent.

I februari 2015 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 7,7 procent enligt icke säsongrensade data. För männen låg den på 8,2 procent och för kvinnorna 7,2 procent. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 7,1 procent. I förhållande till närliggande månader är det små förändringar av den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, februari 2015 samt förändring mot februari 2014 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).

- Arbetslösheten var 8,4 procent (7,9 procent)
- Antalet personer i arbetskraften ökade med 83 000 till 5 163 000 (5 223 000)
- Antalet sysselsatta ökade med 82 000 till 4 730 000 (4 813 000)
- Antal arbetade timmar var 157,2 miljoner per vecka (145,9)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >