VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 8,0 procent arbetslösa i mars

Forum > Allmänt > Nyheter > 8,0 procent arbetslösa i mars

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 21 apr 2015 17:22
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2015:
Antalet anställda ökade med 65 000

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år ökade med 66 000 till 4 767 000 i mars 2015, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 414 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 159,4 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,7 procent.

Jämfört med tidigare månaders utfall visar siffrorna för mars på ett något dämpat arbetsmarknadsläge med mindre ökningar och lägre ökningstakt för antalet i arbetskraften och antalet sysselsatta. För att kunna fastställa om den positiva utvecklingen har försvagats krävs det ytterligare minst en mätning.

Andelen i arbetskraften var 71,6 procent

Antalet personer i åldern 15-74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 181 000 i mars 2015. Bland kvinnorna var antalet personer i arbetskraften 2 465 000 och bland männen 2 716 000.

Andelen i arbetskraften uppgick till 71,6 procent. Bland kvinnorna var det 69,0 procent och bland männen 74,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften, om än i något långsammare takt än tidigare. I mars 2015 uppgick antalet i arbetskraften till 5 223 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 72,1 procent.

Antalet sysselsatta ökar

I mars 2015 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 767 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 66 000 jämfört med mars 2014. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 273 000 och antalet sysselsatta män till 2 494 000. Sysselsättningsgraden i åldern 15-74 år uppgick till 65,8 procent. Kvinnornas sysselsättningsgrad var 63,6 procent och männens var 68,0 procent.

Antalet anställda var 4 264 000, en ökning med 65 000 jämfört med mars 2014. Antalet fast anställda var 3 567 000, en ökning med 63 000 mot mars 2014, och antalet tidsbegränsat anställda var 697 000.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta medan sysselsättningsgraden endast visar på marginella förändringar jämfört med närliggande månader. I mars 2015 uppgick antalet sysselsatta till 4 819 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,6 procent.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i mars 2015 uppgick i genomsnitt till 159,4 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet arbetade timmar, dock i något långsammare takt än tidigare. I mars 2015 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 146,6 miljoner per vecka.

Arbetslösheten minskar

I mars 2015 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 414 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,0 procent. Det är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med mars 2014. Minskningen förklaras av färre arbetssökande vilket är en förklaring till den svaga ökningen av arbetskraften i mars 2015. Antalet arbetslösa kvinnor var 192 000 och antalet män var 223 000.

För kvinnorna var andelen arbetslösa 7,8 procent och för männen var andelen 8,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 153 000 arbetslösa och av dessa var 97 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 23,9 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag minskning av antalet arbetslösa samt små förändringar av arbetslösheten. I mars 2015 uppgick antalet arbetslösa till 404 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,7 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var arbetslösheten 21,6 procent i mars 2015.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,2 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 480 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 85,6 procent i mars 2015, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var det 82,9 procent och bland männen 88,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på ett i stort sett oförändrat arbetskraftstal i förhållande till närliggande månader. I mars 2015 uppgick det till 86,2 procent.

I mars 2015 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år till 79,7 procent, icke säsongrensat. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 77,5 procent och bland männen var den 81,7 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en svag ökning av andelen sysselsatta. Sysselsättningsgraden uppgick till 80,2 procent.

I mars 2015 låg arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år på 7,0 procent enligt icke säsongrensade data. För kvinnorna låg den på 6,5 procent och för männen på 7,4 procent. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 7,0 procent. I förhållande till närliggande månader är det små förändringar av den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, mars 2015 samt förändring mot mars 2014 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parantes).

- Antalet sysselsatta ökade med 66 000 till 4 767 000 (4 819 000)
- Antalet anställda ökade med 65 000 till 4 264 000 (4 319 000)
- Antalet arbetslösa var 414 000 (404 000)
- Arbetslösheten minskade med 0,6 procentenheter till 8,0 procent (7,7 procent)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >