VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I juni var arbetslösheten 8,5 procent

Forum > Allmänt > Nyheter > I juni var arbetslösheten 8,5 procent

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 23 jul 2015 11:32
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2015:
Antalet arbetslösa ungdomar minskade

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i juni 2015 till 4 903 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa minskade med 37 000 till 456 000 jämfört med juni 2014 och det relativa arbetslöshetstalet med 0,7 procentenheter till 8,5 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 157,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,6 procent.

I juni 2015 var skattningarna mer osäkra då till exempel antalet person i arbetskraften och antalet sysselsatta tros ha underskattats. Det förklaras av de slumpfel som vid enstaka tillfällen kan leda till större avvikelser i urvalsundersökningar. Därutöver är tolkningen av arbetsmarknaden oftast svårare att göra under sommarmånaderna än för övriga månader.

För att kunna fastställa om den tidigare positiva utvecklingen i antalet personer i arbetskraften och antalet sysselsatta har försvagats krävs det ytterligare minst en mätning.

Andelen personer i arbetskraften minskade

Antalet personer i åldern 15–74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 359 000 i juni 2015. Andelen i arbetskraften uppgick till 73,9 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. Bland männen var arbetskraftstalet 76,1 procent, en minskning med 1,3 procentenheter, och bland kvinnorna 71,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på ett i stort sett oförändrat antal personer i arbetskraften, men en svag minskning av andelen i arbetskraften. I juni 2015 uppgick antalet i arbetskraften till 5 221 000, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 72,0 procent.

Antalet sysselsatta ökade

I juni 2015 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 903 000, icke säsongrensat, varav 2 560 000 var män och 2 343 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden i åldern 15–74 år uppgick till 67,6 procent, bland männen var den 69,7 procent och bland kvinnorna 65,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta, men en oförändrad sysselsättningsgrad. I juni 2015 uppgick antalet sysselsatta till 4 823 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,5 procent.

Små förändringar av antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i juni 2015 uppgick i genomsnitt till 157,0 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i helger och ledigheter är det ingen statistisk signifikant förändring jämfört med juni 2014.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet arbetade timmar. I juni 2015 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 146,0 miljoner per vecka.

Arbetslösa minskade

Arbetslösheten har normalt sin säsongsmässiga topp i juni då fler studerande söker sommarjobb. I juni 2015 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 456 000, icke säsongrensat. Jämfört med juni 2014 är det en minskning med 37 000 varav 35 000 var män. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 8,5 procent, en minskning med 0,7 procentenheter. För männen var andelen arbetslösa 8,5 procent, en minskning med 1,1 procentenheter, och för kvinnorna var andelen 8,6 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 211 000 arbetslösa, en minskning med 25 000. Av de arbetslösa ungdomarna var 110 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 27,1 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar en svag minskning av antalet och andelen arbetslösa. I juni 2015 uppgick antalet arbetslösa till 398 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,6 procent. Även bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en svag minskning av antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 136 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 20,9 procent i juni 2015.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 22,1 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 553 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med juni 2014 är det en minskning med 2,2 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 87,4 procent i juni 2015, icke säsongrensat. Bland männen var det 89,6 procent, en minskning med 0,9 procentenheter och bland kvinnorna 85,2 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data endast på små förändringar av arbetskraftstalet. I juni 2015 uppgick det till 86,3 procent.

I juni 2015 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20–64 år till 81,5 procent, icke säsongrensat. Bland männen var sysselsättningsgraden 83,3 procent och bland kvinnorna var den 79,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av andelen sysselsatta i förhållande till närliggande månader. I juni 2015 var sysselsättningsgraden 80,3 procent.

I juni 2015 var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 6,8 procent enligt icke säsongrensade data. För männen var den 7,0 procent och för kvinnorna 6,6 procent. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 6,9 procent. I förhållande till närliggande månader är det en svag minskning av den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten.

Befolkningen 15–74 år, icke säsongrensade data, juni 2015 samt förändring mot juni 2014 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)

- Antalet personer i arbetskraften var 5 359 000 (5 221 000)
- Antalet sysselsatta var 4 903 000 (4 823 000)
- Antalet arbetslösa minskade med 37 000 till 456 000 (398 000)
- Arbetslösheten minskade med 0,7 procentenheter till 8,5 procent (7,6)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >