VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Lägre ungdomsarbetslöshet i maj

Forum > Allmänt > Nyheter > Lägre ungdomsarbetslöshet i maj

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 25 jun 2007 21:48
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU) i maj 2007:

Fallande ungdomsarbetslöshet

Arbetslösheten bland ungdomar 16-24 år var i maj 8,8 procent jämfört med 12,0 procent i maj 2006. För befolkningen 16-64 år var arbetslösheten 3,9 procent. Antalet sysselsatta ökade med 137 000, eller 3,2 procent till 4 432 000 personer. Bland ungdomar ökade antalet sysselsatta med 44 000 eller drygt 10 procent. Det faktiska antalet arbetade timmar var oförändrat, men kalenderkorrigerat ökade antalet arbetade timmar med 3,8 procent.

Arbetslösheten minskade till 3,9 procent
Arbetslösheten minskade till 3,9 procent, vilket motsvarar 181 000 personer. För ett år sedan var arbetslösheten 4,8 procent. Nedgången gäller både män och kvinnor. För utrikes födda var arbetslösheten 8,9 procent, jämfört med 3,1 procent för inrikes födda.

Bland ungdomar 16-24 år var nedgången särskilt stor, från 12,0 till 8,8 procent. Unga kvinnor har betydligt lägre arbetslöshet, 7,0 procent, än unga män vars arbetslöshet var 10,5 procent. Utrikes födda ungdomar har nästan dubbelt så hög arbetslöshet som inrikes födda ungdomar.

Antalet latent arbetssökande oförändrat
Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men som inte aktivt sökt arbete, samt heltidsstuderande som sökt och kunnat ta ett arbete. De latent arbetssökande var i maj 155 000, vilket inte är någon statistiskt säkerställd skillnad jämfört med maj 2006. Av dessa var 102 000 personer heltidsstuderande som sökt arbete. Ungefär 48 000 personer deltog under maj i olika arbetsmarknadsutbildningar som i AKU räknas som studier. Jämfört med i maj 2006 var det en kraftig nedgång, då deltog 89 500 personer i sådana utbildningar.

I internationell statistik ingår de heltidsstuderande som söker arbete i gruppen arbetslösa medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen utanför arbetskraften. Om de hade inkluderats i gruppen arbetslösa skulle arbetslösheten ha varit 6,0 procent av arbetskraften i åldern 16-64 år. Av de heltidsstuderande som sökt arbete var 74 000 i åldern 16-24 år. Mer information.

Antalet undersysselsatta män ökade
Undersysselsatta är sysselsatta personer som vill öka sin arbetstid och kan göra det inom 14 dagar.
I maj 2007 var 263 000 undersysselsatta, vilket inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2006. Antalet undersysselsatta män ökade dock med 18 000 till 99 000. Antalet undersysselsatta kvinnor är betydligt fler, 164 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet var i april 14,3 miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar cirka 357 500 heltidsarbeten. Jämfört med maj 2006 minskade det outnyttjade arbetskraftsutbudet med ca 2,1 miljoner timmar. Tillbakagången beror helt på att antalet arbetslösa har minskat, undersysselsatta och latent arbetssökande är som beskrivits ovan oförändrat.

Flest antal sysselsatta för en maj-månad sedan maj 1990
Antalet sysselsatta var i maj 4 432 000 personer, en ökning med 137 000 jämfört med maj 2006. Av de sysselsatta var ca 40 000 personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige. Utmärkande för maj 2007 är att ökningen var större för kvinnor, 79 000, än för män, 58 000. Ökningen var tämligen jämt fördelad mellan fasta och tidsbegränsade anställningar, detta för såväl kvinnor som män. Tidigare har kvinnor i första hand fått tidsbegränsade anställningar. Bland ungdomar 16-24 år ökade antalet sysselsatta med 44 000 till 449 000. Även bland ungdomar var ökningen större för kvinnor än för män. Ungdomar har fått tidsbegränsade anställningar.

Nystartsjobben var ca 8 400, omkring 5 700 för män och 2 700 för kvinnor.

Andelen sysselsatta av befolkningen 16-64 år (dvs. sysselsättningsintensiteten) ökade kraftigt. För befolkningen 16-64 år var andelen sysselsatta 75,5 procent, en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med maj 2006. Bland ungdomar 16-24 år var ökningen 2,8 procentenheter.

Enligt statistik från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) deltog i slutet av maj 87 000 personer i program med aktivitetsstöd eller i arbete med stöd (exkl. särskilda insatser för funktionshindrade) jämfört med 145 500 för ett år sedan. Tidigare benämndes dessa "deltagare i konjunkturberoende program". Deltagare i vissa av dessa stöd räknas i AKU som sysselsatta. I maj var antalet personer i dessa stöd 39 000, en minskning med 17 000 jämfört med för ett år sedan.

Arbetade timmar oförändrat
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 137,0 miljoner timmar per vecka. Förändringen av det faktiska antalet arbetade timmar låg inom den statistiska felmarginalen. För kvinnor ökade dock antalet arbetade timmar med 1,8 miljoner timmar jämfört med maj 2006, vilket hör samman med den starka sysselsättningsutvecklingen för kvinnor.

Med hänsyn taget till olikheter i helgdagar, semesteruttag och liknande var ökningen av antalet arbetade timmar 3,8 procent jämfört med maj 2006. Av de arbetade timmarna utfördes 1,4 miljoner av personer sysselsatta utomlands, men folkbokförda i Sverige.


Källa: Statiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >