VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 6,5 procent i juli

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 6,5 procent i juli

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 20 aug 2015 11:14
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2015:
Fler fast anställda men färre tidsbegränsat anställda

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i juli 2015 till 5 003 000, icke säsongrensat. De fast anställda ökade med 77 000 till 3 627 000. Samtidigt minskade antalet tidsbegränsat anställda med 62 000. Antalet arbetslösa minskade med 30 000 till 350 000. Arbetslöshetstalet minskade med 0,6 procentenheter till 6,5 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 99,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,4 procent.

I likhet med juni 2015 visar utvecklingen på en avmattning av sysselsättningen, ett lägre arbetskraftsdeltagande och en lägre arbetslöshet. Samtidigt är tolkningen av arbetsmarknaden oftast svårare att göra under sommarmånaderna än under övriga månader.

Andelen personer i arbetskraften minskade

Antalet personer i åldern 15-74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 352 000 i juli 2015. Andelen i arbetskraften uppgick till 73,8 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. Bland männen var arbetskraftstalet 76,1 procent, en minskning med 0,9 procentenheter och bland kvinnorna 71,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på ett i stort sett oförändrat antal personer i arbetskraften, men en minskning av andelen i arbetskraften. I juli 2015 uppgick antalet i arbetskraften till 5 212 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 71,8 procent.

Sysselsatta

I juli 2015 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 003 000, icke säsongrensat, varav 2 611 000 var män och 2 392 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden i åldern 15-74 år uppgick till 68,9 procent, bland männen var den 71,0 procent och bland kvinnorna 66,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta, men en i stort sett oförändrad sysselsättningsgrad. I juli 2015 uppgick antalet sysselsatta till 4 826 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,5 procent.

Fler fast anställda kvinnor

I juli 2015 ökade antalet fast anställda med 77 000 till 3 627 000. Bland kvinnor ökade antalet fast anställda med 48 000 till 1 771 000 medan antalet fast anställda män var 1 856 000.

Antalet tidsbegränsat anställda minskade däremot med 62 000 och uppgick till 890 000. Bland män minskade antalet tidsbegränsat anställda med 29 000 och bland kvinnor med 33 000. Vidare visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Små förändringar av antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i juli 2015 uppgick i genomsnitt till 99,0 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av antalet arbetade timmar. I juli 2015 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 146,5 miljoner per vecka.

Arbetslösheten minskade

I juli 2015 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 350 000, icke säsongrensat. Jämfört med juli 2014 är det en minskning med 30 000. Antalet arbetslösa män uppgick till 188 000 medan antalet kvinnor var 162 000. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 6,5 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. Arbetslösheten bland män var 6,7 procent och bland kvinnor 6,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 112 000 arbetslösa. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 14,6 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar en minskning av antalet och andelen arbetslösa. I juli 2015 uppgick antalet arbetslösa till 386 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Även bland ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 134 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 20,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,4 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 485 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med juli 2014 är det en minskning med 2,1 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 87,4 procent i juli 2015, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 89,7 procent och bland kvinnorna 85,0 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data endast på ett i stort sett oförändrat arbetskraftstal. I juli 2015 uppgick det till 86,2 procent.

I juli 2015 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år till 82,4 procent, icke säsongrensat. Bland männen var sysselsättningsgraden 84,4 procent och bland kvinnorna var den 80,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av andelen sysselsatta i förhållande till närliggande månader. I juli 2015 var sysselsättningsgraden 80,4 procent.

I juli 2015 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 5,7 procent enligt icke säsongrensade data. Det är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med juli 2014. För männen var andelen arbetslösa 5,9 procent, en minskning med 0,9 procentenheter. Bland kvinnor i åldern 20-64 år var arbetslösheten 5,6 procent. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 6,7 procent. I förhållande till närliggande månader visar det på en minskning av den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten.

Befolkningen 15–74 år, icke säsongrensade data, juli 2015 samt förändring mot juli 2014 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)

- Antalet personer i arbetskraften var 5 352 000 (5 212 000)
- Antalet sysselsatta var 5 003 000 (4 826 000)
- Antalet arbetslösa minskade med 30 000 till 350 000 (386 000)
- Arbetslösheten minskade med 0,6 procentenheter till 6,5 procent (7,4)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
Uppdaterat: 20 aug 2015 11:15  

< [1]  >