VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 6,4 procent arbetslösa i augusti

Forum > Allmänt > Nyheter > 6,4 procent arbetslösa i augusti

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 15 sep 2015 17:24
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2015:
Minskad arbetslöshet

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år ökade med 99 000 till 4 962 000 i augusti 2015, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa minskade med 52 000 till 337 000 och andelen arbetslösa minskade med 1,0 procentenheter till 6,4 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 122,4 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet var 7,2 procent.

AKU augusti visar på en ökning av antalet sysselsatta och antalet personer i arbetskraften jämfört med samma månad förgående år. Utfallet är mer i linje med den utveckling som uppvisades under årets fem första månader än de senaste två. Däremot är utvecklingen i antalet och andelen arbetslösa i linje med den minskning som uppvisades under sommarmånaderna, om än något starkare.

Personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 298 000 i augusti 2015, en ökning med 47 000 jämfört med augusti 2014. Det motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 73,0 procent. Bland männen var arbetskraftstalet 75,6 procent och bland kvinnorna 70,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet och andelen i arbetskraften. I augusti 2015 uppgick antalet i arbetskraften till 5 218 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 71,9 procent.

Fler sysselsatta

I augusti 2015 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 962 000, icke säsongrensat, en ökning med 99 000 personer jämfört med augusti 2014. Ökningen var jämt fördelad mellan könen. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,3 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Bland kvinnorna ökade sysselsättningsgraden med 1,0 procentenheter till 66,0 procent och bland männen var den 70,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta. I augusti 2015 uppgick antalet sysselsatta till 4 843 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,7 procent.

Antalet anställda ökade

I augusti 2015 ökade antalet anställda med 83 000 till 4 450 000. Ökningen förklaras främst av att antalet fast anställda ökade med 68 000 till 3 587 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 863 000.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet anställda, som i augusti 2015 uppgick till 4 343 000. Även antalet fast anställda ökar i förhållande till närliggande månader medan antalet tidsbegränsat anställda visar på små förändringar.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i augusti 2015 uppgick i genomsnitt till 122,4 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. Det är ingen säkerställd förändring jämfört med augusti 2014, när hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antal arbetade timmar. I augusti 2015 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 146,1 miljoner per vecka.

Antalet och andelen arbetslösa minskade

I augusti 2015 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 337 000, icke säsongrensat. Jämfört med augusti 2014 är det en minskning med 52 000. Antalet arbetslösa män minskade med 24 000 till 184 000 och antalet arbetslösa kvinnor med 28 000 till 152 000. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 6,4 procent, en minskning med 1,0 procentenheter. Arbetslösheten minskade bland männen med 0,9 procentenheter till 6,6 procent och bland kvinnorna minskade den med 1,2 procentenheter till 6,0 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 103 000 arbetslösa, en minskning med 19 000 jämfört med augusti 2014. Av de arbetslösa ungdomarna var 26 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 14,8 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 2,6 procentenheter.

Säsongrensade och utjämnade data visar en stor minskning av antalet och andelen arbetslösa. I augusti 2015 uppgick antalet arbetslösa till 375 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent. Även bland ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 131 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 20,4 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 18,6 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 465 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med augusti 2014 är det en minskning med 1,5 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,9 procent i augusti 2015, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 89,3 procent och bland kvinnorna 84,5 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetskraftstalet. I augusti 2015 uppgick det till 86,1 procent.

I augusti 2015 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år till 81,8 procent, icke säsongrensat, en ökning med 0,8 procentenheter. Bland männen var sysselsättningsgraden 83,6 procent och bland kvinnorna var den 79,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av andelen sysselsatta i förhållande till närliggande månader. I augusti 2015 var sysselsättningsgraden 80,6 procent.

I augusti 2015 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,0 procent enligt icke säsongrensade data. Det är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med augusti 2014. För männen var andelen arbetslösa 6,3 procent och bland kvinnorna minskade arbetslösheten med 0,9 procentenheter till 5,5 procent. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 6,5 procent. I förhållande till närliggande månader visar det på en minskning av den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten.

Befolkningen 15–74 år, icke säsongrensade data, augusti 2015 samt förändring mot augusti 2014 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)

- Antalet personer i arbetskraften ökade med 47 000 till 5 298 000 (5 218 000)
- Antalet sysselsatta ökade med 99 000 till 4 962 000 (4 843 000)
- Antalet arbetslösa minskade med 52 000 till 337 000 (375 000)
- Arbetslösheten minskade med 1,0 procentenheter till 6,4 procent (7,2)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >