VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 6,7 procent arbetslösa i oktober

Forum > Allmänt > Nyheter > 6,7 procent arbetslösa i oktober

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 19 nov 2015 10:44
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2015:
Sysselsättningen ökar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 853 000 i oktober 2015, icke säsongrensat. Det är en ökning med 81 000 jämfört med oktober 2014. Antalet arbetslösa minskade med 40 000 till 349 000 och andelen arbetslösa minskade med 0,8 procentenheter till 6,7 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 161,3 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,2 procent.

Personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 202 000 i oktober 2015, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 71,5 procent. Bland männen var arbetskraftstalet 74,1 procent och bland kvinnor var det 68,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften medan andelen endast visar på små förändringar. I oktober 2015 uppgick antalet i arbetskraften till 5 234 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,0 procent.

Ökad sysselsättning

I oktober 2015 var antalet sysselsatta åldern 15–74 år 4 853 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 81 000 jämfört med oktober 2014, varav 46 000 kvinnor och 36 000 män. Sysselsättningsgraden för befolkningen 15-74 år uppgick till 66,7 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Kvinnornas sysselsättningsgrad var 64,0 procent och bland männen var den 69,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta. I oktober 2015 uppgick antalet sysselsatta till 4 860 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,8 procent.

Fler fast anställda kvinnor

I oktober 2015 ökade antalet anställda med 73 000 till 4 370 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 644 000, en ökning med 85 000 varav 68 000 kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 726 000.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet anställda, som i oktober 2015 uppgick till 4 360 000. Både antalet fast anställda och tidsbegränsat anställda ökar i förhållande till närliggande månader.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i oktober 2015 uppgick i genomsnitt till 161,3 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. Kvinnorna arbetade i genomsnitt 68,7 miljoner timmar per vecka och motsvarande siffra för män var 92,6.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antal arbetade timmar. I oktober 2015 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 146,0 miljoner per vecka.

Minskad arbetslöshet

I oktober 2015 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 349 000, icke säsongrensat. Jämfört med oktober 2014 är det en minskning med 40 000. Antalet arbetslösa män minskade med 25 000 och uppgick till 178 000 medan antalet arbetslösa kvinnor var 171 000. Det relativa arbetslöshetstalet minskade med 0,8 procentenheter och uppgick till 6,7 procent. Bland männen minskade arbetslösheten med 0,9 procentenheter till 6,5 procent och bland kvinnorna var den 6,9 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 107 000 arbetslösa, en minskning med 21 000 personer. Av de arbetslösa ungdomarna var 50 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 17,3 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 3,1 procentenheter.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I oktober 2015 uppgick antalet arbetslösa till 374 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent. Även bland ungdomar i åldern 15-24 år visar utvecklingen på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 128 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 19,7 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,8 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 420 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med oktober 2014 är det en minskning med 2,7 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,2 procent i oktober 2015, icke säsongrensat. Bland kvinnorna ökade arbetskraftstalet med 1,3 procentenheter till 83,7 procent och bland männen var det 88,7 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetskraftstalet och uppgick till 86,3 procent.

I oktober 2015 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år enligt icke säsongrensade data till 80,9 procent, en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med oktober 2014. Bland kvinnorna ökade sysselsättningsgraden med 1,6 procentenheter till 78,4 procent och bland männen var den 83,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av andelen sysselsatta i förhållande till närliggande månader och uppgick till 80,7 procent.

I oktober 2015 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,2 procent enligt icke säsongrensade data. Det är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med oktober 2014. Arbetslösheten bland männen minskade med 0,9 procentenheter till 6,1 procent och bland kvinnorna var den 6,3 procent. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 6,4 procent. I förhållande till närliggande månader visar det på en minskning av den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, oktober 2015 samt förändring mot oktober 2014 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)

- Antalet sysselsatta ökade med 81 000 till 4 853 000 (4 860 000)
- Antalet anställda ökade med 73 000 till 4 370 000 (4 360 000)
- Antalet arbetslösa minskade med 40 000 till 349 000 (374 000)
- Arbetslösheten minskade med 0,8 procentenheter till 6,7 procent (7,2)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >