VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I november var 6,2 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I november var 6,2 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 17 dec 2015 12:23
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2015:
Fortsatt förbättrat arbetsmarknadsläge

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 873 000 i november 2015, icke säsongrensat. Det är en ökning med 87 000 jämfört med november 2014. Antalet arbetslösa minskade med 55 000 till 325 000 och andelen arbetslösa minskade med 1,2 procentenheter till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 167,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,0 procent.

AKU november 2015 tyder sammantaget på ett fortsatt förbättrat arbetsmarknadsläge, med ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Samtidigt visar säsongrensade och utjämnade data även på en ökning av antalet personer i arbetskraften och antalet arbetade timmar. Mätningen för november visar på en stor minskning av ungdomsarbetslösheten. För att kunna fastställa om storleken på minskningen är bestående krävs det ytterligare mätningar.

Personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 197 000 i november 2015, vilket motsvarar ett relativt arbetskraftstal på 71,4 procent. Bland männen var arbetskraftstalet 73,7 procent och bland kvinnorna var det 69,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften, medan andelen endast visar på små förändringar. I november 2015 uppgick antalet i arbetskraften till 5 236 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 71,9 procent.

Ökad sysselsättning bland kvinnor

I november 2015 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 873 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 87 000 jämfört med november 2014, varav 64 000 kvinnor. Sysselsättningsgraden för befolkningen 15-74 år uppgick till 66,9 procent, en ökning med 0,7 procentenheter. Kvinnornas sysselsättningsgrad ökade med 1,4 procentenheter till 64,8 procent, bland männen var den 69,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet och andelen sysselsatta. I november 2015 uppgick antalet sysselsatta till 4 868 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,9 procent.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i november 2015 uppgick i genomsnitt till 167,1 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. Kvinnorna arbetade i genomsnitt 73,0 miljoner timmar per vecka och motsvarande siffra för män var 94,1.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antal arbetade timmar. I november 2015 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 147,0 miljoner per vecka.

Fortsatt minskad arbetslöshet

I november 2015 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 325 000, icke säsongrensat. Jämfört med november 2014 är det en minskning med 55 000. Antalet arbetslösa män minskade med 30 000 till 174 000 och antalet arbetslösa kvinnor minskade med 25 000 till 151 000. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 18 000 och uppgick till 93 000. Det relativa arbetslöshetstalet minskade med 1,2 procentenheter och uppgick till 6,2 procent. Bland männen minskade arbetslösheten med 1,1 procentenheter till 6,4 procent och för kvinnorna minskade den med 1,1 procentenheter till 6,1 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 88 000 arbetslösa, en minskning med 50 000 personer. Av de arbetslösa ungdomarna var 42 000 heltidsstuderande, en minskning med 23 000. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 15,1 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 6,9 procentenheter.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa uppgick till 367 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent. Även bland ungdomar i åldern 15-24 år visar utvecklingen på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 121 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 18,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 423 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med november 2014 är det en minskning med 2,4 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 85,9 procent i november 2015, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 83,2 procent och bland männen 88,5 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av av arbetskraftstalet som uppgick till 86,3 procent.

I november 2015 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år enligt icke säsongrensade data till 80,8 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med november 2014. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 78,5 procent, en ökning med 1,2 procentenheter. Bland männen var den 83,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av andelen sysselsatta i förhållande till närliggande månader och uppgick till 80,8 procent.

I november 2015 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 5,9 procent enligt icke säsongrensade data. Det är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med november 2014. Arbetslösheten bland männen uppgick till 6,2 procent och bland kvinnorna var den 5,7 procent, en minskning med 0,9 procentenheter. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,3 procent.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, november 2015 samt förändring mot november 2014 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)

- Antalet sysselsatta ökade med 87 000 till 4 873 000 (4 868 000)
- Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 167,1 miljoner (147,0)
- Antalet arbetslösa minskade med 55 000 till 325 000 (367 000)
- Arbetslösheten minskade med 1,2 procentenheter till 6,2 procent (7,0)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >