VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I mars var arbetslösheten 7,7 procent

Forum > Allmänt > Nyheter > I mars var arbetslösheten 7,7 procent

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 25 apr 2016 13:47
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2016:
Fortsatt förbättrat arbetsmarknadsläge för kvinnor

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 833 000 i mars 2016, icke säsongrensat. Det är en ökning med 66 000 jämfört med mars 2015, varav 60 000 kvinnor. Antalet arbetslösa uppgick till 406 000 och andelen arbetslösa till 7,7 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 149,4 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en något avtagande ökning av sysselsättningen medan arbetslösheten som uppgick till 7,1 procent inte längre minskar.

Personer i arbetskraften ökar
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 238 000 i mars 2016, en ökning med 57 000 jämfört med mars 2015, varav 41 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,8 procent. Bland männen var arbetskraftstalet 73,8 procent och bland kvinnorna var det 69,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften medan andelen visar på en svag ökning. I mars 2016 uppgick antalet i arbetskraften till 5 263 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,1 procent.

Ökad sysselsättning bland kvinnor
I mars 2016 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 833 000, icke säsongrensat, en ökning med 66 000 jämfört med mars 2015. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 60 000 och uppgick till 2 333 000. Antalet sysselsatta män var 2 500 000. Sysselsättningsgraden för befolkningen 15-74 år uppgick till 66,2 procent. Bland kvinnorna ökade sysselsättningsgraden med 1,2 procentenheter till 64,8 procent. Bland männen var den 67,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en något avtagande ökningstakt av antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Utvecklingen denna månad följer utvecklingen det senaste året, då sysselsättningen fortsätter att öka bland kvinnor samtidigt som det är små förändringar bland männen. Antalet sysselsatta uppgick till 4 890 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,0 procent.

Ökning av antalet fast anställda
Antalet fast anställda uppgick till 3 650 000 och ökade med 83 000 jämfört med mars 2015, varav 62 000 kvinnor. Samtidigt ökade antalet heltidsarbetande med 87 000, där kvinnorna stod för 56 000 av ökningen. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 679 000 personer.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt stor ökning av antalet fast anställda. För antalet tidsbegränsat anställda är förändringarna fortsatt små.

Antalet arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar i mars 2016 uppgick i genomsnitt till 149,4 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. Eftersom påsken inföll i mars i år var antalet arbetade timmar lägre än 2015, då påsken inföll i april. När hänsyn tagits till skillnader i helger och ledigheter är det ingen signifikant skillnad i arbetade timmar jämfört med mars 2015.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 147,4 miljoner per vecka i mars 2016, vilket är en svag ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader.

Minskad arbetslöshet bland kvinnor
I mars 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 406 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 172 000 medan antalet arbetslösa män uppgick till 234 000. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent. Bland kvinnorna minskade det relativa arbetslöshetstalet med 0,9 procentenheter och uppgick till 6,9 procent och bland männen uppgick det till 8,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 144 000 arbetslösa, av dessa var 98 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 22,6 procent av arbetskraften.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på att antalet och andelen arbetslösa inte längre minskar jämfört med närliggande månader, vilket förklaras av en ökning av arbetslösheten bland männen. Bland kvinnorna fortsätter arbetslösheten att minska. Antalet arbetslösa uppgick till 373 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år har den tidigare minskningen av arbetslösheten dämpats. Likt utvecklingen i åldersgruppen 15-74 år ökar arbetslösheten bland unga män samtidigt som den fortsätter att minska bland unga kvinnor. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 125 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 19,2 procent. Bland unga kvinnor var den 16,7 procent och bland unga män 21,6 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 18,6 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 465 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år
Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,2 procent i mars 2016, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 83,8 procent och bland männen 88,6 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en svag ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,4 procent.

I mars 2016 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år enligt icke säsongrensade data till 80,4 procent, en ökning med 0,7 procentenheter. Bland kvinnorna ökade sysselsättningsgraden med 1,5 procentenheter och uppgick till 79,0 procent och bland männen var den 81,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en avtagande ökningstakt av andelen sysselsatta som uppgick till 81,0 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,8 procent i mars 2016. Arbetslösheten bland kvinnor uppgick till 5,8 procent och bland män uppgick den till 7,7 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,3 procent. Bland kvinnorna minskar arbetslösheten medan den ökar bland männen.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, mars 2016 samt förändring mot mars 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)
- Antalet personer i arbetskraften uppgick till 5 238 000 (5 263 000)
- Antalet sysselsatta ökade med 66 000 och uppgick til 4 833 000 (4 890 000)
- Antalet arbetslösa uppgick till 406 000 (373 000)
- Arbetslösheten uppgick till 7,7 procent (7,1)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >