VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 7,3 procent i april

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 7,3 procent i april

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 28 maj 2016 10:38
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2016:
Antalet fast anställda fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 873 000 i april 2016, icke säsongrensat. Det är en ökning med 111 000 jämfört med april 2015, varav 68 000 kvinnor och 44 000 män. Antalet arbetslösa minskade med 51 000 och uppgick till 381 000. Andelen arbetslösa minskade med 1,0 procentenheter och uppgick till 7,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 166,7 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,9 procent.

Jämfört med föregående månaders utfall visar sifforna för april 2016 på ett något förbättrat arbetsmarknadsläge med en större ökning i såväl antalet sysselsatta som i antalet arbetade timmar som en större minskning i antalet arbetslösa. För att kunna fastställa om den positiva utvecklingen är bestående krävs det ytterligare minst en mätning.

Personer i arbetskraften ökade
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 254 000 i april 2016, en ökning med 60 000 jämfört med april 2015 varav 40 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,9 procent. Bland kvinnorna var arbetskraftstalet 69,5 procent och bland männen var det 74,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften medan andelen visar på en svag ökning. I april 2016 uppgick antalet i arbetskraften till 5 271 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,1 procent.

Ökad sysselsättning
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick till 4 873 000, icke säsongrensat, en ökning med 111 000 jämfört samma månad föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 68 000 och uppgick till 2 328 000 och antalet sysselsatta män ökade med 44 000 och uppgick till 2 545 000. Sysselsättningsgraden för befolkningen 15-74 år ökade med 1,0 procentenheter och uppgick till 66,7 procent. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 64,6 procent, en ökning med 1,4 procentenheter, och bland männen var den 68,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar en fortsatt ökning i antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick till 4 905 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,1 procent.

Ökning av antalet fast anställda
Antalet anställda ökade i april 2016 med 80 000 och uppgick till 4 376 000 enligt icke säsongrensad data. Antalet fast anställda ökade med 54 000 och uppgick till 3 666 000 medan antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 711 000 personer.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet fast anställda. För antalet tidsbegränsat anställda är förändringarna fortsatt små.

Ökning av antalet arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar i april 2016 uppgick i genomsnitt till 166,7 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Efter hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det en ökning med 4,6 procent jämfört med april 2015.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 148,7 miljoner per vecka i april 2016, vilket är en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader.

Minskad arbetslöshet
I april 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 381 000, icke säsongrensat, en minskning med 51 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet arbetslösa kvinnor minskade med 28 000 till 175 000 medan antalet arbetslösa män uppgick till 206 000. Det relativa arbetslöshetstalet minskade med 1,0 procentenheter och uppgick till 7,3 procent. Bland kvinnorna minskade det relativa arbetslöshetstalet med 1,2 procentenheter och uppgick till 7,0 procent och bland männen minskade arbetslösheten med 0,9 procentenheter till 7,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 137 000 arbetslösa, varav 97 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 21,7 procent av arbetskraften.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa uppgick till 366 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,9 procent. Bland kvinnorna fortsätter arbetslösheten att minska medan arbetslösheten bland män visar små på förändringar. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 123 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 18,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 423 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med april 2015 är det en minskning med 2,7 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år
Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,3 procent i april 2016, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 84,0 procent och bland männen 88,5 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,5 procent.

I april 2016 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år enligt icke säsongrensade data till 80,9 procent, en ökning med 1,4 procentenheter. Bland kvinnorna ökade sysselsättningsgraden med 2,1 procentenheter och uppgick till 79,1 procent och bland männen var den 82,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av andelen sysselsatta som uppgick till 81,2 procent.

Enligt icke säsongrensade data minskade arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år med 1,2 procentenheter till 6,2 procent i april 2016. Arbetslösheten bland kvinnor minskade med 1,4 procentenheter och uppgick till 5,9 procent och arbetslösheten bland män minskade med 1,0 procentenheter och uppgick till 6,6 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,2 procent.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, april 2016 samt förändring mot april 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)
- Antalet personer i arbetskraften ökade med 60 000 och uppgick till 5 254 000 (5 271 000)
- Antalet sysselsatta ökade med 111 000 och uppgick till 4 873 000 (4 905 000)
- Antalet arbetslösa minskade med 51 000 och uppgick till 381 000 (366 000)
- Arbetslösheten minskade med 1,0 procentenheter och uppgick till 7,3 procent (6,9)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >