VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 6,6 procent arbetslösa i augusti

Forum > Allmänt > Nyheter > 6,6 procent arbetslösa i augusti

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 15 sep 2016 12:50
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2016:
Antalet fast anställda fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 961 000 i augusti 2016, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa uppgick till 350 000 och andelen arbetslösa var 6,6 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 130,7 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningsgraden och på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 7,0 procent.

Resultatet av AKU augusti 2016 påverkas av olikheter i referensveckornas placering under 2015 och 2016. Detta har effekt på jämförelser med augusti 2015 för exempelvis arbetskraften, sysselsättningen och tidsbegränsat anställda. Därtill kan tolkningen av arbetsmarknaden vara svårare att göra under sommarmånaderna. Därför bör resultatet för AKU augusti 2016 användas med försiktighet. För mer information se Definitioner och förklaringar.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 311 000 i augusti 2016, icke säsongrensat. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,5 procent. Bland kvinnorna var arbetskraftstalet 70,0 procent och bland männen 74,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet personer i arbetskraften medan andelen visar på en minskning. Arbetskraften uppgick till 5 269 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 71,9 procent.

Sysselsatta

I augusti 2016 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 961 000, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 358 000 och antalet män var 2 603 000. Sysselsättningsgraden var 67,7 procent. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 65,3 procent och bland männen var den 70,0 procent.

Antalet sysselsatta visar enligt säsongrensade och utjämnade data på små förändringar jämfört med närliggande månader medan sysselsättningsgraden visar på en minskning. Antalet sysselsatta uppgick till 4 900 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,9 procent.

Anställda

Antalet anställda i augusti 2016 uppgick till 4 475 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet fast anställda ökade med 92 000 till 3 679 000. Fast anställda kvinnor ökade med 37 000 till 1 783 000 medan männen ökade med 55 000 till 1 896 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 796 000 personer, vilket motsvarar en minskning med 67 000. Merparten förklaras av att antalet tidsbegränsat anställda personer i åldern 15-24 år minskat med 53 000.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet fast anställda samt en minskning av antalet tidsbegränsat anställda, jämfört med närliggande månader.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2016 till i genomsnitt 130,7 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i helger och ledigheter är det ingen signifikant skillnad i arbetade timmar jämfört med augusti 2015.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 149,8 miljoner per vecka i augusti 2016 och antalet arbetade timmar visar därmed små förändringar jämfört med närliggande månader.

Arbetslöshet

I augusti 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 350 000, icke säsongrensat, och arbetslöshetstalet uppgick till 6,6 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 169 000, motsvarande ett arbetslöshetstal på 6,7 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 181 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 97 000 arbetslösa. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 14,9 procent av arbetskraften.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar för antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa uppgick till 369 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent. Bland kvinnor var den 6,7 procent och bland män 7,3 procent. Antalet arbetslösa ungdomar var 121 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 19,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,1 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 428 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 87 procent i augusti 2016, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 84,1 procent och bland männen 89,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av arbetskraftstalet som uppgick till 86,5 procent.

I augusti 2016 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år enligt icke säsongrensade data till 81,7 procent. Bland kvinnorna uppgick sysselsättningsgraden till 79,1 procent och bland männen var den 84,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag minskning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,0 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,1 procent i augusti 2016. Arbetslösheten uppgick till 6,0 procent för kvinnor och 6,1 procent för män. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,3 procent.

Befolkningen 15–74 år, icke säsongrensade data, augusti 2016 samt förändring mot augusti 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)
- Antalet sysselsatta var 4 961 000 (4 900 000)
- Antalet fast anställda ökade med 92 000 och var 3 679 000 (3 696 000)
- Antalet arbetslösa var 350 000 (369 000)
- Arbetslösheten var 6,6 procent (7,0 procent)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >