VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 6,4 procent arbetslösa i oktober

Forum > Allmänt > Nyheter > 6,4 procent arbetslösa i oktober

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 17 nov 2016 22:11
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2016:
Ökad sysselsättning bland kvinnor

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 930 000 i oktober 2016, icke säsongrensat. Det var en ökning med 77 000 jämfört med oktober 2015, varav 54 000 kvinnor. Antalet arbetslösa uppgick till 338 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,4 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 167,7 miljoner per vecka. Kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av sysselsättningsgraden och på en svag minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,9 procent.

Personer i arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 268 000 i oktober 2016, icke säsongrensat. Det var en ökning med 66 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 37 000 och uppgick till 2 506 000. Antalet män i arbetskraften var 2 762 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,7 procent. Bland kvinnorna var arbetskraftstalet 69,2 procent och bland männen 74,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften medan andelen visar på små förändringar. Arbetskraften uppgick till 5 285 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,0 procent.

Antalet sysselsatta ökar

I oktober 2016 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 930 000, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 77 000 jämfört med oktober 2015. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 54 000 till 2 351 000 och antalet män uppgick till 2 579 000. Sysselsättningsgraden var 67,1 procent i åldern 15-74 år. Bland kvinnorna ökade sysselsättningsgraden med 1,0 procentenheter till 65,0 procent och bland männen uppgick den till 69,2 procent.

Antalet sysselsatta visar enligt säsongrensade och utjämnade data på en ökning jämfört med närliggande månader medan sysselsättningsgraden visar på små förändringar. Antalet sysselsatta uppgick till 4 921 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,0 procent.

Anställda

Antalet anställda i oktober 2016 uppgick till 4 429 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 60 000 personer, varav 47 000 kvinnor, jämfört med oktober 2015. Antalet fast anställda ökade med 57 000 till 3 701 000. Bland kvinnor uppgick antalet fast anställda till 1 810 000 och bland män till 1 891 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 728 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt ökning av antalet fast anställda medan antalet tidsbegränsat anställda, som tidigare minskat, nu uppvisar små förändringar.

Ökning av antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2016 till i genomsnitt 167,7 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Efter att hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det en ökning med 2,7 procent jämfört med oktober 2015.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 150,2 miljoner per vecka i oktober 2016 och visar därmed små förändringar jämfört med närliggande månader.

Arbetslöshet

I oktober 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 338 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,4 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 155 000 och antalet män till 183 000. Arbetslöshetstalet bland kvinnor uppgick till 6,2 procent medan det bland männen var 6,6 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 97 000 arbetslösa, varav 51 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 15,9 procent av arbetskraften.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en svag minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa uppgick till 364 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 6,5 procent och bland män 7,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år fortsätter såväl antalet som andelen arbetslösa att minska. Antalet arbetslösa ungdomar var 114 000 och arbetslöshetstalet var 18,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,3 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 408 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,3 procent i oktober 2016, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 83,9 procent och bland männen 88,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,6 procent.

I oktober 2016 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 81,2 procent, enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 79,3 procent och bland männen 83,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,2 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 5,9 procent i oktober 2016. Bland kvinnorna var arbetslösheten 5,4 procent, en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med oktober 2015, och bland männen var den 6,4 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en svag minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,2 procent.

Befolkningen 15–74 år
Icke säsongrensade data, oktober 2016 samt förändring mot oktober 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parantes).
- Antalet sysselsatta uppgick till 4 930 000 (4 921 000).
- Antalet fast anställda ökade med 57 000 och uppgick till 3 701 000
(3 699 000).
- Antalet arbetslösa uppgick till 338 000 (364 000).
- Arbetslösheten uppgick till 6,4 procent (6,9).


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >