VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 6,5 procent arbetslösa i december

Forum > Allmänt > Nyheter > 6,5 procent arbetslösa i december

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 26 jan 2017 10:58
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2016:

Antalet fast anställda fortsatte att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 893 000 i december 2016, icke säsongrensat. Det var en ökning med 72 000 jämfört med december 2015. Antalet arbetslösa uppgick till 337 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 144,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten vilken uppgick till 6,9 procent.

Antalet personer i arbetskraften ökade

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 230 000 i december 2016, icke säsongrensat. Jämfört med december 2015 var det en ökning med 65 000 varav 39 000 var män. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,0 procent, bland männen var det 73,3 procent och bland kvinnorna 68,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick till 5 308 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,1 procent.

Antalet sysselsatta fortsatte öka

I december 2016 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 893 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 72 000 jämfört med december 2015. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 547 000, en ökning med 39 000, och antalet kvinnor till 2 346 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,4 procent, bland männen var den 68,1 procent och bland kvinnorna 64,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick till 4 943 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,2 procent.

Antalet fast anställda ökade

Antalet anställda i december 2016 uppgick till 4 397 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 66 000 personer jämfört med december 2015, varav 39 000 var kvinnor. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 701 000. Jämfört med december 2015 var det en ökning med 99 000, varav 50 000 var män och 49 000 var kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 696 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2016 i genomsnitt till 144,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det ökning med 1,6 procent jämfört med december 2015.

Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små förändringar av antalet arbetade timmar. I december 2016 uppgick antalet till i genomsnitt 150,2 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I december 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 337 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 192 000 och antalet kvinnor till 145 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,0 procent bland män och 5,8 procent bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 92 000 arbetslösa, varav 51 000 var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 16,4 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa uppgick till 365 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Bland männen var arbetslösheten 7,2 procent och bland kvinnorna 6,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år fortsätter såväl antalet som andelen arbetslösa att minska, om än i något lägre takt än senaste månaderna. Antalet arbetslösa ungdomar var 115 000 och arbetslöshetstalet var 18,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 398 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med december 2015 var det en minskning med 1,8 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,1 procent i december 2016, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 88,2 procent och bland kvinnorna 84,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av arbetskraftstalet vilket uppgick till 86,6 procent.

I december 2016 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 80,9 procent, enligt icke säsongrensade data. Bland männen var sysselsättningsgraden 82,3 procent och bland kvinnorna 79,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av sysselsättningsgraden och som uppgick till 81,3 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,1 procent i december 2016. Bland männen var arbetslösheten 6,7 procent och bland kvinnorna 5,4 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten vilken uppgick till 6,2 procent.

Befolkningen 15–74 år
Icke säsongrensade data, december 2016 samt förändring mot december 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).
- Antalet sysselsatta ökade med 72 000 och uppgick till 4 893 000 (4 943 000)
- Antalet fast anställda ökade med 99 000 och uppgick till 3 701 000 (3 705 000)
- Antalet arbetslösa uppgick till 337 000 (365 000)
- Arbetslösheten uppgick till 6,5 procent (6,9 procent)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >