VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I mars var 6,8 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I mars var 6,8 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 25 apr 2017 10:11
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2017:

Fortsatt ökning av sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 963 000 i mars 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 131 000 jämfört med mars 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 362 000, en minskning med 44 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8 procent, en minskning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 164,3 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten vilken uppgick till 6,6 procent.

Jämfört med de föregående månadernas utfall visar sifforna för mars 2017 på ett något förbättrat arbetsmarknadsläge med en större ökning av såväl antalet sysselsatta som antalet tidsbegränsat anställda, samt en större minskning av antalet arbetslösa. För att kunna fastställa om storleken på dessa förändringar är bestående krävs det ytterligare mätningar. AKU är en urvalsundersökning som är förenad med osäkerhet, vilket vid enstaka tillfällen kan leda till stora avvikelser i skattningarna.

Antalet personer i arbetskraften ökade

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 325 000 i mars 2017, icke säsongrensat. Jämfört med mars 2016 var det en ökning med 87 000 varav 40 000 män och 47 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,1 procent. Bland män uppgick det relativa arbetskraftstalet till 73,9 procent och bland kvinnor till 70,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. I mars 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 351 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,5 procent.

Fortsatt ökning av sysselsättningen

I mars 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 963 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 131 000 jämfört med mars 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 573 000 och antalet sysselsatta kvinnor till 2 390 000, en ökning med 74 000 respektive 57 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,2 procent, en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med mars 2016. Bland män ökade sysselsättningsgraden med 1,1 procentenheter till 68,6 procent. Bland kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 65,8 procent, en ökning med 1,0 procentenheter.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. I mars 2017 uppgick antalet sysselsatta till 4 998 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,7 procent.

Antalet anställda ökade

Antalet anställda i mars 2017 uppgick till 4 460 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 131 000 personer jämfört med mars 2016, varav 67 000 män och 64 000 kvinnor. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 732 000. Jämfört med mars 2016 var det en ökning med 82 000, varav 50 000 män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 728 000 personer, en ökning med 49 000 jämfört med mars 2016.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar fortsatte öka

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2017 i genomsnitt till 164,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,6 procent jämfört med mars 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar. I mars 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 152,8 miljoner per vecka.

Arbetslösheten minskade

I mars 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 362 000, icke säsongrensat, en minskning med 44 000 jämfört med mars 2016. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8 procent, en minskning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetslösa män uppgick till 200 000, en minskning med 34 000. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 162 000. Bland män minskade arbetslöshetstalet med 1,3 procentenheter och uppgick till 7,2 procent. Bland kvinnor var arbetslöshetstalet 6,4 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 122 000 arbetslösa, en minskning med 22 000. Av de arbetslösa ungdomarna var 77 000 heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 20,3 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I mars 2017 uppgick antalet arbetslösa till 354 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 113 000 och arbetslöshetstalet var 17,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,2 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 405 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med mars 2016 är det en minskning med 2,4 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,8 procent i mars 2017, icke säsongrensat. Andelen i arbetskraften var 88,5 procent bland män och bland kvinnor ökade andelen med 1,3 procentenheter till 85,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,9 procent.

I mars 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 81,7 procent, enligt icke säsongrensade data. Jämfört med mars 2016 var detta en ökning med 1,3 procentenheter. Bland män ökade sysselsättningsgraden med 1,1 procentenheter till 82,8 procent och bland kvinnor ökade den med 1,5 procentenheter till 80,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,8 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,0 procent i mars 2017, en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med mars 2016. Bland män minskade arbetslösheten med 1,3 procentenheter till 6,4 procent. Bland kvinnor uppgick arbetslösheten till 5,4 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten, vilken uppgick till 6,0 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >