VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Fler sysselsatta och sjunkande arbetslöshet

Forum > Allmänt > Nyheter > Fler sysselsatta och sjunkande arbetslöshet

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 23 jan 2008 09:48
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU) december 2007:

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten sjönk

Under december ökade antalet sysselsatta med 92 000 personer, eller 2,1 procent, jämfört med december 2006. Ökningen var större för män än för kvinnor. För ungdomar 15-24 år var ökningen 29 000 personer, eller 6,4 procent. Arbetslösheten minskade till 5,6 procent jämfört med 6,1 procent för ett år sedan. Antalet arbetslösa var 267 000 personer. Antalet arbetade timmar ökade med 1,7 procent till 133,4 miljoner timmar per vecka.

Antalet sysselsatta ökade med 92 000 personer

I december 2007 var 4 520 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det var en ökning med 92 000 personer jämfört med december 2006. Ökningen gällde huvudsakligen fast anställda, där ökningen dock enbart gällde män. De branscher som ökade var handel och kommunikationer samt företagstjänster (inkl. finansiell verksamhet).

Ökningen av antalet sysselsatta män var 56 000, medan ökningen var 36 000 för kvinnor. För ungdomar 15-24 år var ökningen 29 000 personer, motsvarande 6,4 procent. Bland utrikes födda 15-74 år var ökningen 7,4 procent eller 41 000 personer. Av de sysselsatta var 58 000 personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Befolkningen i åldern 15-74 år ökade med 73 000 personer jämfört med december 2006. Av ökningen var 33 000 ungdomar i ålder 15-24 år. Utrikes födda utgör den största delen (ca 70 procent) av befolkningsökningen. Förklaringen är det senaste årets stora invandringsöverskott. De utrikes födda stod för ca 45 procent av sysselsättningsökningen.

Antalet personer i arbetskraften 15-74 år ökade med 72 000 personer varav 51 000 kvinnor.
När det gäller andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år ökade den med 0,6 procentenheter till 66,1 procent. Ökningen är statistiskt säkerställd endast för män. Utrikes födda har lägre andel sysselsatta, 56,2 procent, än inrikes födda vars andel är 68,0 procent sysselsatta.

P.g.a. stora förändringar i de arbetsmarknadspolitiska programmen kan SCB inte med säkerhet avgöra hur deltagarna i programmen förhåller sig till AKU:s sysselsättningsbegrepp. För närmare information om antalet deltagare i program m.m. se länken ”AMS-statistik” i slutet av pressmeddelandet.

Arbetade timmar ökade med 1,7 procent

Antalet arbetade timmar ökade med 2,2 miljoner timmar per vecka, eller 1,7 procent jämfört med december 2006. De arbetade timmarna var i genomsnitt 133,4 miljoner per vecka. Bland kvinnor var ökningen 2,5 procent. Antalet frånvarotimmar ökade med 1,8 miljoner timmar, sjukfrånvaro och semesterledighet minskade medan frånvaro av övriga skäl (helgdagsledighet, arbetstidens förläggning mm.) ökade. Korrigerat för skillnader i helgdagar, semesteruttag och liknande, steg antalet arbetade timmar med 4,4 procent. Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner timmar av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten minskade till 5,6 procent

Arbetslösheten minskade till 5,6 procent jämfört med 6,1 procent i december 2006. För män var arbetslösheten 4,8 procent, medan den för kvinnor var 6,4 procent. Nedgången i arbetslöshet är statistiskt säkerställd enbart för män. Bland ungdomar 15-24 år var arbetslösheten 16,6 procent.

Antalet arbetslösa var 267 000 personer, av dem var 77 000 heltidsstuderande som sökt arbete. Bland ungdomar 15-24 år var 96 000 arbetslösa, varav hälften var heltidsstuderande som sökt arbete.

Utrikes födda hade betydligt högre arbetslöshet, 11,8 procent, jämfört med inrikes födda vars arbetslöshet var 4,5 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. I december var det outnyttjade arbetskraftsutbudet 14,7 miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar 367 500 heltidsarbeten. Jämfört med december 2006 var det en minskning med 1,5 miljoner timmar per vecka eller 37 500 heltidsarbeten.

Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men inte aktivt sökt arbete. De latent arbetssökande i december var 123 000 personer, av dessa var 87 000 ungdomar i åldern 15-24 år.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år var i december 2 050 000. Av de personer som var utanför arbetskraften var 837 000 i åldrarna 15 år eller 65-74 år.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >